Barnmorskan Maya Vergara Guerra

Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

Högskolan Dalarna har en distansutbildning om ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Nu är det dags att söka för kursstart hösten 2023.

Kursansvarig är barnmorskan Maya Vergara Guerra som är universitetsadjunkt i ämnet Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa vid institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna. Maya Vergara Guerra har erfarenhet av internationellt arbete i flera länder. Examinator är barnmorskan Niklas Envall.

Hallå där Maya Vergara Guerra: vem tycker du ska söka kursen?

Alla, oavsett yrkeskategori och tidigare högskolestudier, som arbetar med unga och unga vuxna. Vi har tidigare terminer haft barnmorskor verksamma på UMO och mödrahälsovården, skolsköterskor, skol-/UMO-kuratorer, fritidspedagoger, lärare, allmänläkare, gynekologer och ja, människor som arbetar med ungdomar och unga vuxna.

Varför är det viktigt att lära sig mer om ungdomars och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och utveckling?

Av flera olika anledningar, dels för att Sverige har en relativ ny SRHR-strategi från Folkhälsomyndigheten vars övergripande mål är en god, jämlik och jämställd sexuell
och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. I denna strategi lyfts bland andra ungdomar och unga vuxna som en prioriterad målgrupp. Detta då deras sexuella och reproduktiva hälsa i det stora hela är sämre än den övriga befolkningens och vars rättigheter oftare försummas. Strategin lyfter även andra målgrupper som vi kommer beröra. En människa tillhör sällan endast en ”grupp” och brukar ingå i flera ”grupper”. Exempelvis kan en ungdom vara just ung och ha en funktionsvariation och vara LHBTQI+, vilka alla är ”grupper” vars SRHR behöver stärkas enligt Folkhälsomyndighetens nationella SRHR-strategi. Människor är ju riktigt spännande just för att vi är komplexa, och ungdomar och unga vuxna befinner sig i en väldigt spännande livssituation!
Vår förhoppning är att bidra till ökad kunskap bland dem som jobbar med ungdomar och unga vuxna och stärka SRHR kompetensen bland berörda aktörer.
Sedan är det enormt roligt att gå en kurs där ungdomar och unga vuxnas SRHR tas upp, diskuteras, reflekteras kring, och diskuteras ytterligare. Ungdomar är ju riktigt roliga att jobba med och det blir desto mer givande när vi som jobbar med dem har en bredare teoretisk bas att luta oss mot.

När öppnar kursansökan?

Kursen kan sökas från och med 15e mars till 17 april.
Man söker via antagning.se

Hur är kursen upplagd?

Kursen startar vecka 35, 2023 och håller på till vecka 2, 2024. Det är en distansutbildning på 25 procent med fyra träffar online.

I kursen studeras hälsofrämjande synsätt i mötet med ungdomar och unga vuxna som en mänsklig rättighet i relation till mångfaldsperspektiv/olika livsaspekter så som exempelvis kultur, genus, normer och funktionalitet.

Kursen är uppbyggd i fyra olika moduler där olika ämnen studeras och bearbetas både genom teori och reflektion. Kursen fokuserar på andrologi och gynekologi, könsidentitet, kroppsuppfattning, samt sexualitet och relationer liksom riskbeteende, föräldraskap, preventivmedel och pornografikonsumtion. Ett internationellt perspektiv kommer att beaktas.

Du har mycket erfarenhet av internationellt arbete, är det något som kursdeltagare kommer att få ta del av? Vad kommer ni att ta upp som internationellt perspektiv?

Vår enhet, det vill säga vi som jobbar med Sexuell reproduktiv och perinatal hälsa på Högskolan Dalarna har ett gediget internationellt engagemang. Flera av våra medarbetare har jobbat/jobbar i internationella sammanhang/projekt. Så det internationella perspektivet är något vi generellt sett integrerar i våra kurser. Agenda 2030 och internationella definitioner på SRHR är en del av denna kurs.

Sexuell och reproduktiv utveckling och hälsa i ett hållbarhets- och rättighetsperspektiv. Vad betyder det? Utgår ni från Agenda 2030? Guttmacher The Lancet SRHR?

Denna kurs startade upp som en uppdragsutbildning gentemot UMO i Dalarna, därefter har kursen vidareutvecklats och öppnats upp. Vi har definitivt ett hållbarhets- och rättighetsperspektiv vilket genomsyrar hela kursen, även om det inte alltid är uttalat att vi integrerat Agenda 2030 eller WHO/Guttmacher definitioner. Att bedriva en kurs om ungdomar och unga vuxnas SRHR betyder en automatisk integrering av aspekter som ingår i Agenda 2030, som exempelvis mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och vård, rätten till utbildning och jämställdhet. Det går inte att utelämna det.

Vad hoppas du att kursdeltagarna får med sig i sitt kliniska arbete?

Bättre förståelse och redskap för deras viktiga arbete. Kursdeltagarnas sista examination är ett grupparbete där de ska utveckla en förbättringsplan för verksamheten de arbetar inom. Det är ett sätt att integrera teorin de tagit del av och applicera den till verksamheten de är aktiva inom och skapa möjlighet till vidareutveckling. Arbetet brukar uppskattas av deltagarna och resultaten är riktigt spännande eftersom vi får möta vad respektive grupp brottas med och vill förbättra inom den egna verksamheten.

___________________________________________________________

Mer info och kontakt med kursansvarig: mvg@du.se

Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
Kurskod GSR2ZH Poäng 7,5 högskolepoäng Nivå Grundnivå
Institutionen för hälsa och välfärd, Ämnestillhörighet Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP), Högskolan Dalarna
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

antagning.se

___________________________________________________________