Kristina Gemzell-Danielsson på Temadag Abort 2023.
Patrik Bremdal på Temadag Abort 2023.
Samtal om respektfull vård på temadag Abort 2023. Kristina Castell, RFSU, barnmorskorna Sandra Rubio, Ninni Berg och Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet.
Avslutande reflektioner på Temadag Abort med Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet,Helena Kopp-Kallner FARG, Marion Ek SFOG.

Temadag Abort 2023

Respektfull vård, vad betyder det och hur ser patienternas upplevelser av abortvården ut? Under Temadag Abort på ABF-huset i Stockholm den 16 november diskuterades abort utifrån såväl medicinska aspekter som rättsliga och omvårdnadsmässiga perspektiv.

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Marion Ek, vice ordförande Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG), inledde dagen.
Efter en intressant presentation av Kristina Gemzell-Danielsson, gynekolog och professor, om SBUs systematiska översikt och det vetenskapliga stödet för att ta läkemedlet mifepristone i hemmet, fortsatte dagen med fokus på abortlagen. Patrik Bremdal, docent och expert på konstitutionell rätt diskuterade tillsammans med Johanna Westeson, jurist och sakkunnig vid RFSU, en eventuell förändring av abortlag till grundlag. En parlamentariskt tillsatt kommitté ska på uppdrag av regeringen utreda grundläggande fri- och rättigheter, och om rätten till abort bör skyddas i grundlagen. Frågan är komplex. Patrik Bremdal beskrev hur grundlagen har en stark ställning men att detaljer kring lagstiftning och i det här fallet specifika veckogränser anges i abortlagen och inte i grundlagen. Hur abortlagen utformas blir då än viktigare. Svenska Barnmorskeförbundet, SFOG, RFSU och Vårdförbundet bevakar tillsammans utvecklingen kring abortfrågan och lagstiftningen som blivit en allt större politisk fråga.

Ingrid Sääv, läkare och sekreterare i FARG, berättade om hur Rättsliga rådet arbetar kring ansökningar vid aborter efter vecka 18. Deltagare ställde frågor kring processen, hur Rättsliga rådet fungerar, hur ansökningar hanteras och vilka ansökningar som avslås.

Kristina Castell, RFSU, och Eva Nordlund samtalade efter lunch med barnmorskorna Sandra Rubio och Ninni Berg om bemötande och värderingar inom abortvården. Därefter presenterade läkaren Sara Hogmark forskningsstudien kring att sätta spiral inom 48 timmar vid medicinsk abort i andra trimestern. Forskningspresentationerna fortsatte: EDA som smärtlindring vid abort i andra trimestern av läkaren Louise Brynte, att ge första misoprostoldosen hemma vid abort i andra trimestern av läkaren Johanna Rydelius och avslutningsvis Karin Brandells forskning om medicinsk abort innan man ser en intrauterin graviditet är effektivt.

Temadag Abort 2023 program