En bra skilsmässa Jordemodern 2000
Jordemodern
barnmorskan.se Barnmorskeförbundet
Vårdförbundet på Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa 2018.
Fackliga frågor och diskussioner med Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT på konferens Reproduktiv hälsa 2018.
En bra skilsmässa, Eva Fernvall i Jordemodern Jan-Feb 2000
Enhälligt bifall till fortsatt utredning på förbundsstämman 2017 www.barnmorskeforbundet.se
www.barnmorskeforbundet.se

Sveriges första kvinnliga yrkesförening – facklig fundering

Under många år var Svenska Barnmorskeförbundet ett yrkesförbund inom SHTSF, det som senare blev det många av oss känner som Vårdförbundet.

Ett skäl till att Svenska Barnmorskeförbundet anslöt sig till SHSTF 1976 var den svenska modellen med centrala förhandlingsparter för arbetstagare och arbetsgivare. Det blev ett krav att tillhöra en central förhandlingspart. Mindre fackförbund – så som barnmorskeförbundet – kunde inte själva förhandla och teckna kollektivavtal i avtalsrörelser.

För att vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet krävdes sedan medlemskap i Vårdförbundet och vice versa – det var automatiskt dubbelt medlemskap. Så förblev det fram till år 2000 när Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet gick skilda vägar. Vårdförbundets dåvarande ordförande Eva Fernvall skrev i Jordemodern och kallade det för en bra skilsmässa. Varför blev det en skilsmässa – och var det en bra skilsmässa?

1+1=3?

Enligt Vårdförbundet var tanken att ett plus ett skulle bli tre. Svenska Barnmorskeförbundet var företrädare för barnmorskans kunskapsområde och Vårdförbundet företrädde barnmorskor i deras yrkesutövning i den kliniska vardagen. En konsekvens av detta var att Vårdförbundet inte kunde uttala sig om den bästa förlossningsmetoden, men de kunde driva hur arbetet ska organiseras så att yrkeskunskapen tillämpas optimalt. Vårdförbundets ordförande, Eva Fernvall, sa då att hon var medveten om att Vårdförbundet inte varit tillräckligt bra på att företräda barnmorskor och hon konstaterade att det skulle bli en utmaning att bättre ta tillvara barnmorskornas yrkesfrågor och arbetsvillkor, både lokalt och nationellt. Hon menade också att båda organisationerna behövde ha ett nära samarbete för att ännu tydligare skärpa respektive ansvarsområden. Det skulle ge bättre effekt för både kunskapsområdet och arbetsvillkoren. Detta var drygt 18 år sedan.

Hur gick det då?

Mycket har hänt på 18 år. Till exempel har Vårdförbundet tagit en delvis ny riktning och är numera ett yrkesförbund för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor – ett yrkesförbund för fyra professioner. Svenska Barnmorskeförbundet är fortfarande en professionsorganisation, den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter, ett yrkesförbund för barnmorskor.

Meningen med föreningen

Om meningen med föreningen kan man läsa i organisationens ändamålsparagraf.
När man i dag läser om Vårdförbundets stadga på deras webbplats lyfter de fyra punkter :
•Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.
•Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.
•Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
•Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

I stadgan som antogs av Vårdförbundets kongress år 2014 står det:
1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. (Med reservation för att stadgans formulering kan ha ändrats på Vårdförbundets kongress maj 2018.)

Yrkesförbund för flera yrken

Vårdförbundet kan sägas ha gått från en tidigare mer uttalad facklig, löne-/avtals-/villkorsfrågeprofil till att vilja företräda och utveckla yrket – professionen – och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården, samt samhällsfrågor i stort.
Det är naturligtvis sådant som sker med en levande medlemsorganisation men det ritar också om kartan för de övriga organisationer som redan finns och företräder ett yrke – en profession. Till exempel Svenska Barnmorskeförbundet som inleder sin ändamålsparagraf med att förbundet ska främja barnmorskans professionella utveckling.  Det finns dessutom ytterligare en professionsorganisation, Svensk sjuksköterskeförening, som arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och för att utveckla omvårdnaden.

Fackliga frågor i bakvattnet?

Inför Vårdförbundets kongress 2018 pågick en del diskussioner bland medlemmar (sjuksköterskor) i sociala medier. Det finns de som tycker att fackliga frågor som lön, arbetsmiljö och villkorsfrågor, har hamnat i bakvattnet. Några går så långt att de till och med anser att dessa frågor delvis har vattnats ur Vårdförbundets politik. Det finns de som vill att dessa frågor ska prioriteras vilket också diskuterades på Vårdförbundets kongress i maj.

Har fackförbunden en framtid?

Jag stöter också på dem, både barnmorskor och andra, som menar att fackförbunden i dag inte har samma inflytande och påverkan som förr. Anslutningsgraden är på sina håll låg. Medlemmar är inte längre trogna medlemmar utan kommer och går. Det påverkar förstås fackföreningarnas ekonomi och kan göra att avgiften behöver höjas, vilket Vårdförbundet annonserat inför kongressen. Men Vårdförbundet skriver också på sin hemsida att de har haft ett positivt trendbrott i sin medlemsutveckling, för första gången på flera år. I december 2017 hade Vårdförbundet 4692 barnmorskor som medlemmar, antalet sjuksköterskor var nästan 80 000.

Civilsamhället ändrar skepnad

Civilsamhället ser annorlunda ut idag. Förutom fackförbund och professionsorganisationer finns mängder med organisationer och aktivister som driver sina specifika frågor och för ett eget påverkansarbete riktat mot politiken och andra beslutsfattare. En del större protester och rörelser som handlar om arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön för sjuksköterskor och barnmorskor, startar och drivs delvis på sidan av fackförbunden, något om inte alltid är populärt hos arbetsgivarsidan. För samhället är det lättare med arbetsmarknadens parter – en organisation från respektive arbetstagar- och arbetsgivarsida.

Professionspolitiken och synen på barnmorskeyrket

Inom professionsyrken är det inte givet att en profession kan företräda en annan och det kan bli fel om enbart arbetsmarknadens parter – och inte professionsorganisationen – kallas in för samtal som handlar om utbildning, kompetens, profession, hälsa och vård.

Vårdförbundet är idag en organisation – ett yrkesförbund för fyra professioner – som driver sin professionspolitik för sina yrkesgrupper. Alla organisationer har sina egna stadgar, sin egen politik och har en egen verksamhetsplan med visioner om framtiden. Vad har då Vårdförbundet för syn på barnmorskeprofessionen?

Vem ska företräda vem och i vilka sammanhang?

När Vårdförbundet och Svenska Barnmorskeförbundet gick skilda vägar år 2000 konstaterade dåvarande ordförande, Eva Fernvall, att Vårdförbundet inte hade varit tillräckligt bra på att företräda barnmorskorna. Hon såg framför sig att det skulle bli en utmaning att bättre ta vara på barnmorskornas yrkesfrågor och arbetsvillkor, både lokalt och nationellt. Hon såg också framför sig ett nära samarbete med tydligare skärpa för respektive ansvarsområden och att det skulle gynna både kunskapsområdet och arbetsvillkoren.

Tiden går och saker och ting förändras. Det gäller organisationers stadgar och det gäller samhället i stort. Vad säger Vårdförbundet i dag om samarbete och ansvarsområden? Vilka frågor är egna och vilka är gemensamma med Svenska Barnmorskeförbundet – den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor? Är båda organisationerna nu företrädare för profession och kunskapsområde?

Vårdförbundet – facket för barnmorskor?

Barnmorskor är totalt sett en ganska liten grupp inom Vårdförbundet.
Det råder delade meningar om vem som ska företräda barnmorskorna – professionen och kunskapsområdet. Skiljelinjen gällande ansvarsområden blev aldrig så skarp som Eva Fernvall kanske tänkte sig. Hur, eller om vad, ett eventuellt samarbete är tänkt, vet vi just nu ingenting om.

En profession – en organisation

Vem kan, vet och avgör vilka frågor som är viktiga för barnmorskor? Har barnmorskan en framtid? Vilken är barnmorskans framtid?

Svenska Barnmorskeförbundet har varit tydliga. Förbundsstämman 2017 biföll enhälligt propositionen att fortsätta utredningsarbetet med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska utveckla sin verksamhet till att även verka som facklig organisation.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 som Sveriges första kvinnliga yrkesförening
– en facklig organisation för barnmorskor.

1965 fick offentliganställda rätt att förhandla, teckna kollektivavtal samt fick även strejkrätt. Statens avtalsverk meddelade att de inte hade skyldighet att förhandla med ”fristående organisationer” och accepterade därmed bara så kallade ”topporganisationer” som förhandlingsparter. SHSTF konstitueras då som en förhandlingskartell som förhandlade för fyra yrkesföreningar. Svenska Barnmorskeförbundet omprövade ett tidigare beslut att inte tillhöra en topporganisation, för att få tillgång till strejkrätt och kollektivavtal.
En arbetsgrupp kom till slutsatsen att av de möjligheter som erbjöds var paraplyorganisationen SHSTF – och därmed indirekt TCO – det bästa alternativet.

År 1976 ombildades SHSTF från att vara en renodlad förhandlingskartell till att vara en fackförening med lokal basorganisation i form av avdelningar, sektioner och eventuella klubbar. 1 januari 1977 blev Svenska Barnmorskeförbundet en yrkesförening inom det ny-/ombildade SHSTF med viss förstärkt inflytande i SHSTF:s avtalsfullmäktige. Svenska Barnmorskeförbundet behöll den egna basorganisationen med lokalföreningar.

Den 1 januari 2000 upphörde det samtida medlemskapet i Vårdförbundet (tidigare SHSTF) och Barnmorskeförbundet.  Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter i Sverige och förändringen möjliggjorde medlemskap i förbundet oavsett den enskildes val av facklig förening eller eventuellt val att vara fackligt oorganiserad.

På Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2015 beslutades att bifalla en motion om att utreda bildandet av ett eget fackförbund. På förbundsstämman 2017 fattas enhälligt beslut om fortsatt utredning med syftet att Svenska Barnmorskeförbundet ska bilda egen fackförening. Barnmorskeförbundet ska företräda barnmorskor fullt ut. En profession – en organisation.

Pressmeddelande: Barnmorskeförbundet vill bilda eget fackförbund (2017-11-14).

Källa: Anna Nordfjell, tidigare förbundsordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, Barnmorskeförbundet historia: jubileumsskriften (1986) och Jordemodern (2000).

____________________________________________________________________________

Läs mer om Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning i Jordemodern Juni 2018 samt frågor och svar om fackförbund på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida.

___________________________________________________________