Barnmorskan Malin Bogren, Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med världens barnmorskeförbund på ICM Congress 2023.
Barnmorskorna Anna af Ugglas och Malin Bogren, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet.

Svenska barnmorskor – internationell förebild för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sverige har genom åren blivit känt för sin unika modell för barnmorskors arbete. Vår modell där barnmorskan arbetar självständigt och ansvarar för kvinnors vård under hela livscykeln, väl integrerad i vårt hälsosystem, och i nära samarbete med andra yrkesgrupper har blivit en förebild internationellt och sticker ut som ett lysande exempel.

I Sverige är barnmorskan respekterad och högt ansedd i samhället. Vi har en av världens längsta traditioner av att utbilda barnmorskor och våra utbildningar håller en hög akademisk standard. Det gör svenska barnmorskor eftertraktade och respekterade över hela världen

Sverige har som enda land satsat på stöd till barnmorskor på global nivå sedan år 2005. Under åren har vissa specifika länder, som Bangladesh och Indien, varit i fokus och vissa organisationer som FN:s befolkningsfond (UNFPA), Världshälsoorganisationen (WHO) och internationella barnmorskeförbundet (ICM) har fått finansiellt och sakkunnigt stöd. Stödet har varit avgörande på flera sätt och artiklarna i detta nummer (Jordemodern nr 8 dec 2023) visar hur det har skett och vilket resultat Sveriges insatser gett. Vi ska vara otroligt stolta över vad vi hittills har åstadkommit som land.

Vi har också en imponerande grupp svenska barnmorskor som genom sin forskning driver utvecklingen av vår profession framåt, både i Sverige som internationellt. Genom att dela med oss av vår expertis och erfarenhet har svenska barnmorskor och forskare bidragit till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa i flera delar av världen. I detta nummer (Jordemodern nr 8 dec 2023) presenteras ett par av alla internationella forskningsprojekt som pågår.

Nu är vi mindre än halva tiden kvar till 2030 års globala hållbarhetsmål och oroande rapporter pekar på ökande mödra- och barnadödlighet. Något som särskilt påverkats av pandemin. Målet att minska mödradödligheten till 70 per 100 000 levande födslar verkar avlägset. Regeringar, myndigheter, lärosäten och biståndsorganisationer runt om i världen försöker hitta vägar som påskyndar att de globala målen uppfylls. Samtidigt minskar finansieringen för att utbilda och stärka barnmorskor, trots att all evidens pekar på att investeringar i barnmorskeprofessionen leder till bättre hälsa och färre dödsfall.

FN uppskattar att över en miljon fler barnmorskor behövs globalt, vilket kräver omfattande utbildningsinsatser. Det är därför nödvändigt att säkerställa fler kvalificerade lärare och att verksamhetsförlagda utbildningsplatser och handledare finns tillgängliga för studenterna inom barnmorskans hela verksamhetsområde. Dessutom är det av yttersta vikt att säkra finansiering för att tillsätta tjänster, erbjuda en rimlig lön och säkerställa en hållbar arbetsmiljö för barnmorskor.

Det är också avgörande med fler barnmorskor i ledande befattningar.

Våra röster måste höras när det gäller kvinnors rättigheter och behov under reproduktiv ålder. En stor framgång är vår nytillsatta Chief Midwife (Chief Midwifery Officer, Socialstyrelsen), en funktion som vi inom Svenska Barnmorskeförbundet har kämpat för i fyra år. Nu stödjer vi andra länder som strävar mot samma mål.

Så låt oss vara stolta över den svenska barnmorskemodellen och vårt internationella arbete. Mycket arbete har gjorts – men otroligt mycket återstår för att nå alla kvinnors rätt till en barnmorska. Genom detta temanummer i Jordemodern (nr 8 dec 2023) vill vi lyfta fram den svenska barnmorskans avgörande roll och det avgörande i att Sverige fortsätter att ge finansiellt stöd till barnmorskeutveckling i världen.

Malin Bogren
Docent, lektor Göteborg Universitet,
styrelseledamot, ordförande Internationella rådet, Svenska Barnmorskeförbundet
malin.bogren@barnmorskeforbundet.se

Anna af Ugglas
Midwifery Education Lead, Laerdal, Stavanger,
ledamot Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Artikeln är tidigare publicerad i Jordemodern nr 8 dec 2023.
Läs mer i Jordemodern nr 8 dec 2023 tema Internationellt arbete.

___________________________________________________________

The Swedish Midwifery Report 2021.

Läs tidigare temanummer om svenska barnmorskor och internationellt arbete Jordemodern nr 1-2 2012.

Mer om 300 år med utbildade barnmorskor och 125 år med ett eget yrkesförbund i boken 300 år i livets tjänst, Svenska Barnmorskeförbundet (2011).

___________________________________________________________