Ordförande Eva Nordlund och ledamot Malin Bogren, Svenska Barnmorskeförbundet
Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet.

Strategiska mål för världens barnmorskor

International Confederation of Midwives council har enats om fyra strategiska mål för världens barnmorskor. Sverige och Svenska Barnmorskeförbundet representerades av Eva Nordlund och Malin Bogren.

I slutet av juni samlades världens barnmorskeförbund för ett digitalt medlemsmöte (Council) med International Confederation of Midwives. Den planerade internationella kongressen på Bali som skulle skett i juni ställdes självklart in på grund av coronapandemin och det blev därför nödvändigt att hitta en ny lösning för att kunna genomföra det stadgeenliga Council som ska lägga riktningen i arbetet för styrelsen under tre år och tillsammans fatta viktiga beslut.

Svenska Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM) och med hjälp av förberedande dokument, videopresentationer och digitala diskussioner arbetade vi och alla övriga barnmorskeförbunden under maj månad för att ta ställning till den strategiska riktningen för den globala organisationens arbete under de kommande tre åren. Det utkristalliserades ett antal viktiga frågor och mål som i den slutliga omröstningen kom att bli fyra. Sally Pairman, ICM’s general sekreterare redogjorde i en presentation för ett uppdaterat professionellt ramverk som ligger till grund för all strategi.

Fyra strategiska mål för världens barnmorskor

De fyra strategiska mål som världens barnmorskeförbund kunde enas om var följande (klicka på varje så kan du se videopresentationen inför beslut av en styrelseledamot) :

Ledarskap

Ledarskap av och för barnmorskor är avgörande när barnmorskor ska garanteras att vara med i beslutsprocesser, kunna representera och stå upp för professionen i olika fora. Ledande barnmorskor kan också utgöra en röst för barnmorskor och kvinnor för en ökad jämställdhet. ICM vill under den kommande treårsperioden stärka och stödja medlemsorganisationerna att arbeta för att utveckla ledarskapet och har inlett en global diskussion om betydelsen av barnmorskeledare på beslutsfattande nivåer, som regerings- och myndighetsnivå. Svenska barnmorskor företräds bland annat i internationella sammanhang och i vissa andra lägen av en alldeles utmärkt Chief Nurse Officer (CNO) på Socialstyrelsen, men det är naturligtvis självklart att barnmorskor ska ha en barnmorska på likvärdig nivå för att driva det strategiska nationella och globala arbetet för barnmorskor och vara till stöd för regeringen och myndigheter i Sverige. Vid en kartläggning, som Svenska Barnmorskeförbundet har gjort, framkommer det att det saknas barnmorskor på alla myndigheter, med en anställning som syftar till att använda barnmorskans specifika kompetens när kvinnovård påverkas, planeras, organiseras och utvärderas. Med få undantag. Det påverkar självklart barnmorskors inflytande, och även kvinnors reproduktiva hälsa, när barnmorskeperspektivet saknas vid övergripande planering av kvinnovården. Svenska Barnmorskeförbundet involveras som professionsföreträdare i många sammanhang och samarbetar med berörda myndigheter men en formaliserad funktion på myndighets- och regeringsnivå finns inte i Sverige.

Chief Midwifery Officer

Betydelsen av barnmorskor i ledande positioner har lett till att flera länder nu arbetar med frågan. En av de första länder som valt att organisera om och inrätta en Chief Midwifery Officer är Storbritannien som skapat en organisation inom National Health Service (NHS), både på nationell och regional nivå. Storbritanniens Chief Midwifery Officer har i den strukturen också till sin hjälp ett antal specialsakkunniga regionala barnmorskor som har överblick och kunskap om det regionala arbetet vilket ger en fördelaktig kunskap om regionens kvinnovård.

ICM’s uppdaterade professionella ramverk (professional framework) borde utgöra en grund för varje lands barnmorskeorganisation. Evidensen visar att kvalitativt barnmorskearbete är en förutsättning för att uppnå flera av SDG målen (Sustainable development goals) senast år 2030, bland annat nummer tre; ”god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling”.

En utbildad barnmorska är ofta skillnaden mellan liv och död för många kvinnor och barn i världen men det handlar inte bara om andra länder och utvecklingsländer.

Även i Sverige finns utmaningar med ojämlik vård som innebär att kvinnor och deras familjer har olika villkor och möjligheter att välja en individualiserad vård. Trots att det finns stark evidens för att barnmorskeledd kontinuerlig vård kan leda till en ökad kvalitet och bra resultat menar ICM att det fortfarande finns länder där vården organiseras i en fragmenterad vårdkedja som passar vårdorganisationerna bättre istället för att låta varje kvinnas behov styra. Det kan sägas gälla svensk mödra- och förlossningsvård (reproduktiv vård) som till största delen är just uppdelad och inte bygger på kontinuitet av barnmorska och där det också saknas valmöjligheter som hemfödsel eller att föda på små barnmorskeledda enheter i anslutning till klinikerna eller som fristående. ICM vill under den kommande treårsperioden särskilt stödja de länder där det pågår processer för att utveckla en evidensbaserad kvinnovård samtidigt som barnmorskeprofessionen blir en starkare och autonom profession.

Barnmorskor är barnmorskor

Att stärka barnmorskeprofessionen är ett mål för ICM även under nästa treårsperiod. Det fortsatta arbetet med att stärka och utveckla barnmorskors utbildning, legitimitet i samhället och varje medlemsorganisation fortsätter för ICM och världens barnmorskeförbund. För att ta det ett steg vidare behövs också fokus på forskning, jämställdhet, arbetsförhållanden och andra faktorer som påverkar möjligheten att utöva och utveckla barnmorskeyrket och för barnmorskor att vara autonoma i sin yrkesutövning. Målsättningen innebär också att stödja tydligheten i att barnmorskor är en separat profession och inte ska sammanblandas med sjuksköterskornas profession.

I Sverige finns ett hot mot barnmorskeprofessionen på grund av den bristsituation vi befinner oss i där arbetsgivare med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ledande aktör, aktivt letar lösningar för att ersätta barnmorskor med till exempel sjuksköterskor eller annan icke legitimerad personal där det saknas barnmorskor. Dessa lösningar formuleras och presenteras, istället för att ta hand om och värdera de barnmorskor som faktiskt finns och som kan skapa stabilitet i verksamheterna. Det är en riktning som Svenska Barnmorskeförbundet aktivt bevakar och där även barnmorskors organisering i en stark professionsorganisation har betydelse.

Slutligen avhandlades också förändrade medlemsavgifter som utgår från medlemstal tillsammans med förutsättningar beroende på vilket land som barnmorskeförbundet befinner sig i. Council röstade ja och även till en förändrad sammansättning och antal ledamöter i styrelsen för att både spara pengar och för att underlätta samarbetet med färre styrelseledamöter.

För, av och med barnmorskor

Några ändringar i konstitutionen och stadgarna godkändes och innebar bland annat ett förtydligande i konstitutionen vad som utgör grunden för ett medlemskap i ICM.
För att en organisation ska kunna vara medlem i ICM krävs att barnmorskeförbundet består av barnmorskor och barnmorskestudenter och arbetar för barnmorskor. När det saknas en barnmorskeprofessionsorganisation och när det i ett land istället finns en multiprofessionell organisation, med till exempel sjuksköterskor och andra professioner, kan det vara möjligt att söka medlemskap i ICM förutsatt att det finns en särskild sektion för barnmorskor med en ordförande som är barnmorska, formellt vald av barnmorskor och som fokuserar på barnmorskefrågor åtskilt från andra professioners frågor och utifrån autonomi. Förutsättningen är att arbetet sker i enlighet med ICM:s regelverk och strävan för barnmorskeprofessionen. För Sverige innebär detta att till exempel Vårdförbundet inte uppfyller kriterierna för ett medlemskap i ICM.

Ordförande Franke Cadée valdes om för ytterligare en treårsperiod av ett nästintill enhälligt Council. Ett av de roliga valen är var ICM kongressen ska ske år 2026. Det blev Lissabon.

Nu ser vi fram mot den kommande treårsperioden med starka globala gemensamma visioner och mål. Gemenskapen stärker barnmorskor särskilt nu då det behövs mer än någonsin med en pandemi som grasserar.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Malin Bogren
Styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande för Internationella rådet

___________________________________________________________

International Confederation of Midwives (ICM) är den globala organisationen för världens barnmorskeförbund. För närvarande är 143 barnmorskeförbund medlemmar och är organiserade i 6 regioner; Afrika, Amerika (Nord och Sydamerika samt Karibien), Östra medelhavsområdet, Europa, Sydöstra Asien och Western Pacific. Tillsammans representerar de här 143 barnmorskeförbunden över 1 miljon barnmorskor globalt.

___________________________________________________________