Barnmorskorna Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Charlotte Elvander, ordförande Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet.
Barnmorskorna Ingegerd Hildingsson professor, Ingela Lundgren professor emerita och Charlotte Elvander PhD är författare till policydokument En födande – en barnmorska.

Policydokument En födande – en barnmorska

Svenska Barnmorskeförbundet publicerar i dag ett nytt policydokument där vi klargör den vetenskapliga grunden och vårt ställningstagande kring arbetssättet en födande – en barnmorska.

Policydokumentet, En födande – en barnmorska, är angeläget och välbehövligt. Inom olika processer i svensk förlossningsvård arbetar verksamheter för bättre stöd till de födande och samtidigt bättre förutsättningar för barnmorskorna.

Arbetssättet en födande ­– en barnmorska bör vara standard i svensk förlossningsvård och förväntas ha flera positiva effekter. Några exempel är bättre såväl medicinska som psykosociala utfall, ökad patientsäkerhet och bättre arbetssituation för barnmorskorna.

”En födande – en barnmorska innebär att den födande kvinnan tilldelas en egen,
namngiven barnmorska, så tidigt som möjligt under förlossningens aktiva fas
eller dessförinnan vid behov. Barnmorskan bör därefter inte lämna den födande
ensam under en längre stund om inte den födande så begär. I motsats till när en
barnmorska tar hand om flera födande samtidigt så har barnmorskan, med detta
arbetssätt, hand om en (1) födande.”

För att implementera och praktiskt kunna införa nya sätt att arbeta på behövs mer diskussion och lokalt arbete utifrån de förutsättningar som finns. Trots brist på barnmorskor menar vi att verksamheterna ändå måste formulera mål och ha visioner om hur bästa tänkbara förlossningsvård ska se ut.

Vi är stolta och glada över vårt nya policydokument och räknar med att det ska komma till stor användning.

Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Charlotte Elvander ordförande Vetenskapliga rådet, Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Policydokument En födande – en barnmorska
Svenska Barnmorskeförbundet (april 2022)

___________________________________________________________

Policydokument
Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession, kompetens- och verksamhetsområde.
Styrdokumenten beslutas av förbundsstyrelsen och har framarbetats utifrån en fastställd arbetsprocess. Syftet med policydokument är att tydliggöra vad Svenska Barnmorskeförbundet anser i avsedd fråga och den evidens som stödjer detta.

___________________________________________________________