Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Verktyg för en konstruktiv dialog

Jag vill slå ett slag för att Svenska Barnmorskeförbundets policydokument kan vara ett användbart stöd i arbetet med vad som är god och evidensbaserad kvinnovård.

Barnmorskans kompetensbeskrivning och kompetensmodellen är andra bra verktyg för att tillsammans på arbetsplatsen kartlägga hur kompetensen sammantaget ser ut eller kommer att se ut vid kommande sommarbemanning, vakanser eller pensionsavgångar. Det kan vara till hjälp för att förstå vad som behövs för att säkra en god och säker vård och samtidigt bra arbetsvillkor för barnmorskor.

Jag är säker på att många verksamhetsledningar tillsammans med personalavdelningarna välkomnar en konstruktiv dialog med goda argument. Om inte är vägen framåt att, med envishet och bra underlag, påtala vad som behövs och vilka konsekvenserna kan bli.

Ett faktum som vi barnmorskor inte kan acceptera är att barnmorskeprofessionen byts ut mot en annan personalkategori. Det kommer tyvärr att ske för att kortsiktigt lösa en bristsituation, men det är stor skillnad på akuta lösningar och att permanenta krisen.

Patientsäkerhetslagen beskriver tydligt att den legitimerade barnmorskan har en skyddad yrkestitel och är den som är behörig att utöva yrket. Rätten att använda barnmorskans yrkestitel kan i vissa fall användas av den som genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring. Ett sådant exempel är barnmorskor som behöver komplettera en barnmorskeutbildning från annat land.

I höstas förtydligades Socialstyrelsens föreskrift om erkännande om yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2016:64). I förbundets remissvar påpekade vi att den nya föreskriften inte avspeglar det breda och komplexa kompetensområde barnmorskor verkar i. Föreskriften överensstämmer inte heller med innehållet i Högskoleförordningens (1993:100) examensordning på avancerad nivå för barnmorska. Flera av de enskilda arbetsuppgifter som tas upp i föreskriften kan utföras av annan profession men de enskilda uppgifterna relaterar till varandra och bildar en sammansatt helhet som varierar utifrån behovet hos varje individuell patient. Barnmorskans utbildning är på avancerad nivå och förmågan att kunna identifiera, bedöma, fatta beslut, genomföra och utvärdera givna åtgärder i denna helhet konstituerar vår yrkesverksamhet. Det är denna unika kompetens som ger barnmorskan ensamrätt till yrket.

Vad betyder då detta i praktiken?
En legitimerad barnmorska kan inte ersättas av en annan personalkategori, eftersom det avancerade i yrket handlar om så mycket mer än att utföra en uppgift. Det är enligt den nya föreskriften (HSLF-FS 2020:48) om erkännandet av yrkeskvalifikationer en barnmorska som ska ta hand om och övervaka mödrars återhämtning efter förlossning och ge nödvändig information om spädbarnsvård så att en mor kan ge sitt nyfödda barn bästa möjliga utveckling.

___________________________________________________________

HSLF-FS 2020:48
Utkom från trycket den 27 oktober 2020
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:64) om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och  sjukvården; beslutade den 6 oktober 2020.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets Policydokument

Svenska Barnmorskeförbundet Kompetens Legitimerad Barnmorska

___________________________________________________________