Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Bevaka rätten till reproduktiv och sexuell hälsa och vård

Jag vill lyfta ett varningens finger i denna katastrofsituation där barnmorskor och all vårdpersonal gör allt för att hjälpas åt för att lösa situationen inom hälso- och sjukvården. Det är många avsteg som nu görs från den vanliga arbetssituationen både vad gäller vården, arbetsvillkoren och arbetsmiljön.

Barnmorskor kan komma att omorganiseras till andra verksamhetsområden och arbetsuppgifter och visst, kompetensen för det finns hos många sedan tidigare.
Hur det utfaller blir något att ta itu med när pandemin är under kontroll. Vi ska noga granska vad som skedde och hur somligt kanske hade varit undvikbart med bättre och mer adekvat barnmorskebemanning och beredskapslager av skyddsutrustning.

Det jag nu vill uppmana barnmorskor till är att vara vaksamma på det behov kvinnor och ungdomar har av en säker reproduktiv och sexuell hälsovård även under en pandemi. Att nedprioritera möjligheten att få rådgivning och hjälp att få ett bra preventivmedel kan vara riskabelt för den enskilde och det enda rimliga är att det måste vara möjligt att få hjälp utifrån individuella behov. Att stänga ner verksamhet inom öppenvården eller övergå till digitala lösningar i så stor utsträckning att preventivmedel inte kan administreras är kontraproduktivt och kan ge fler oönskade graviditeter – och det drabbar kvinnor.

Det är angeläget att den som behöver, ska kunna få hjälp med att få en spiral eller p-stav insatt för att få ett säkert preventivmedel. Det handlar också om möjligheten att få rådgivning, hjälp till akut preventivmedel och smittspårning.

FNs befolkningsfond (UNFPA) har beskrivit vikten av att upprätthålla den reproduktiva och sexuella hälsovården i pandemins skugga i flera nyligen publicerade dokument. Globalt finns en oro kring kvinnors särskilt utsatta situation ur ett flertal aspekter där tillgången på preventivmedel, menstruationsartiklar och rådgivning är exempel. En särskild oro gäller kvinnors utsatthet för våld i hemmet när många tvingas vara i karantän eller arbeta hemifrån.

Barnmorskor i Sverige och globalt behöver vara uppmärksamma på om tillgången till abortvård minskar. Det är vård som inte kan anstå och det är inte acceptabelt om kvinnor behöver vänta längre än under normala omständigheter.
Jag hoppas och vill tro att det inte finns någon i Sverige som utnyttjar situationen till att driva en ideologi mot abort, som vi sett exempel på i USA, men det krävs vaksamhet ju mer pandemin accelererar och ju mer ansträngd den reproduktiva hälso- och sjukvården faktiskt blir.

Att arbeta för kvinnors och ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är inget som kan ta paus och vänta till senare. Där har vi barnmorskor en särskilt viktig roll att fylla för att både utföra vården och bevaka tillgången till jämlik reproduktiv hälso- och sjukvård.

___________________________________________________________

Sexual and Reproductive Health and Rights: Modern Contraceptives and Other Medical Supply Needs, Including for COVID-19 Prevention, Protection and Response. (UNFPA)

COVID-19: A Gender Lens (UNFPA)

___________________________________________________________