Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. #Barnmorskansdecennium
Vid den extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för ett bildande av fackförening. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT. Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT från och med den 1 januari 2019.
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.
Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Vi företräder barnmorskan!

Svenska Barnmorskeförbundet omorganiserades för att få möjlighet att hantera alla barnmorskans frågor, såväl de professionella som de fackliga. Det hänger ihop och är inte delbart.

Den 1 januari 2019 blev Svenska Barnmorskeförbundet en facklig organisation genom att gå samman med Sacoförbundet, SRAT. Som en förhållandevis liten professionsorganisation fanns få möjligheter att klara sig på helt egen hand som självständig facklig organisation. Det krävs kollektivavtal och en facklig struktur som ger trygghet för medlemmarna i det fackliga arbetet. Svenska Barnmorskeförbundet blev en del av SRAT då förbundsstämman, med våra 25 lokalföreningar, nästan enhälligt beslutade att ta språnget in i en större självständighet och möjlighet att fullt ut arbeta för barnmorskeprofessionen.

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

Att vara en del av ett annat förbund (SRAT) men fortsätta att hantera professionsfrågorna, har gått precis så bra som vi förutsåg. Svenska Barnmorskeförbundet arbetar som alltid helt självständigt för barnmorskeprofessionen och har ett självklart och givande fackligt samarbete med vår partner SRAT. Relationen bygger på respekt och en genuin nyfikenhet för att utveckla barnmorskors profession och villkor vidare. Svenska Barnmorskeförbundet är och förblir barnmorskans professionsorganisation.

Varför gjorde vi det?

Barnmorskeprofessionen behöver stärkas i den svenska kvinnovården. Det har funnits tendenser under lång tid att försvaga barnmorskans profession och verksamhetsområde. Även globalt uttrycker International Confederation of Midwives (ICM) hur viktigt det är att utveckla barnmorskans roll och profession och att en tydlig avgränsning från sjuksköterskeprofessionen måste kommuniceras till omvärlden. Barnmorskor tar självklart armkrok med sjuksköterskor men barnmorskors kompetensområde är något annat och ska utvecklas vidare utifrån det. Det gagnar också sjuksköterskor som kan driva sina specifika frågor.

För att stärka barnmorskeprofessionen har såväl barnmorskelärosätena som Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar gemensamt beslutat att arbeta för att en direktutbildning till barnmorska bör utredas. Självklart utan att förlora de viktiga kunskaper som behövs för att kunna ge vård och omsorg till såväl sjuka som friska. En direktutbildning kan vara en väg för att stärka barnmorskans profession, det holistiska och självständiga yrkesområdet.

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse har under året som gått blivit ännu mer varse om hur komplicerade organisationsstrukturer i svensk kvinnovård, hindrar utveckling som inte enbart handlar om medicinskt goda utfall. Det finns starka krafter som vill ersätta en barnmorskebrist med andra personalkategorier och gärna lyfter fram att barnmorskor visst kan vara utbytbara. Det kan bara motverkas med goda argument och en stark profession som gör klart varför en barnmorska inte är utbytbar. Barnmorskor har en unik möjlighet att ge en relationell och medicinskt god vård. Det är helhetssynen och kompetensen att ge ett individualiserat bemötande som är vår styrka när förutsättningarna finns.

En profession. En organisation.

Vi utredde och valde att omorganisera Svenska Barnmorskeförbundet för att stärka barnmorskeprofessionen och det var helt nödvändigt för att kunna utveckla yrket vidare. Perioden med smutskastning och osanningar från Vårdförbundet har stärkt insikten om att det var rätt beslut att öka barnmorskors självständighet även rent fackligt för att i alla sammanhang kunna prata för barnmorskor, även i de rum vi tidigare inte haft tillgång till.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskors professionella organisation och arbetar i alla sammanhang och forum för barnmorskor. Vi blir inbjudna att diskutera våra perspektiv av de myndigheter som är relevanta och vi lyfter alltid fram barnmorskors frågor och kunskap. Remisser besvaras utifrån den politik vi driver och fokus är alltid på barnmorskors kompetens och möjlighet att bidra till kvinnovårdens utveckling. Tillsammans med andra professioner, våra läkarkollegor och sjuksköterskekollegor diskuterar vi gemensamma frågor och enas där vi är överens. Det finns en stark strävan i förbundet att driva frågor som rör hela kvinnovården, inte bara förlossningsvården utan även övrig kvinnovård. Det handlar om en utvidgad förskrivningsrätt, att stärka barnmorskor inom gynekologisk verksamhet och arbeta för barnmorskor inom ungdomsmottagningarna. Svenska Barnmorskeförbundet bevakar alltid frågan om rätten till god abortvård både i Sverige men även globalt. Svenska Barnmorskeförbundet är också den organisation som alltid har haft medlemskapet i ICM. För att vara medlem krävs en fungerande professionsorganisation med en ordförande och stadgar med tydligt fokus enbart på barnmorskans område.

Det är stor skillnad på att vara ett förbund vars åtagande framför allt är att bedriva fackligt arbete med fokus på lön och villkorsfrågor för flera olika professioner och ett förbund som Svenska Barnmorskeförbundet som utvecklats av och för barnmorskor och som helhjärtat kan arbeta för barnmorskeprofessionen i alla sammanhang. Som framför allt driver barnmorskeyrkets utveckling och har en struktur med sakkunniga barnmorskor och olika expertråd till hjälp. Det ger legitimitet att föra barnmorskors talan. Varje dag, varje vecka arbetar våra lokalföreningar och förtroendevalda barnmorskor tillsammans med styrelsen och SRAT för att säkra barnmorskevillkoren och möjligheten till ett gott barnmorskeri.

I sociala medier har det talats om ”SRAT broschen” istället för Svenska Barnmorskeförbundets barnmorskebrosch och jag undrar vad det är? Det finns inte och har aldrig funnits en SRAT brosch. I det fackliga arbetet finns det fortfarande arbetsgivare som leds till att tro att SRAT inte kan förhandla och göra lokala avtal för barnmorskor. Det är helt fel. I den svenska fackliga modellen råder facklig föreningsfrihet och SRAT har kollektivavtal som löper tillsvidare för barnmorskor. Barnmorskor har också vid flera tillfällen löpt risk att lönediskrimineras på grund av okunskap och prat om ”potter” som inte existerar i avtalet. Våra medlemmar är tåliga och vi upprepar om och om igen hur det faktiskt ligger till.

Vi är barnmorskor som tillsammans behöver göra ett bra jobb för kvinnor, familjer och ungdomar.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar för alla barnmorskor överallt där det är möjligt. Vi gör ingen skillnad på facklig tillhörighet. Det har vi inte råd med som profession. Vår profession behöver stå stadigt och delta aktivt i utvecklingen av kvinnovården.
Jag uppmanar er barnmorskor som inte bestämt er eller inte tänkt på vad en professionsorganisation betyder för ett yrke, att nu ta steget, bli medlem och solidarisera er med alla barnmorskor som arbetar för yrkets utveckling, både nationellt och globalt. Det är vi tillsammans som är Svenska Barnmorskeförbundet och många starka barnmorskor har sen hundratals år kämpat för att vi ska kunna arbeta som vi gör idag. Nu måste vi vidare och för att bli ännu starkare behöver vi enas både professionellt och fackligt.

___________________________________________________________

Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

___________________________________________________________