Barnmorskan Malin Vikström

Nytt kunskapsstöd för abortvård

Kunskapsstöd Abort Region Stockholm presenteras på temadag Abort den 16 november.

I Region Stockholm finns ett Abortnätverk för alla verksamheter som bedriver abortvård. Vid nätverkets möte våren 2023 framkom önskemål om att kartlägga hur väl verksamheten följer SFOG: s råd för inducerad abort. Det är viktigt med samsyn inom abortvården och att verksamheter erbjuder optimal smärtlindring till patienten. Det framkom också behov av ett förtydligande gällande omhändertagande av minderåriga patienter.

I RPOs (Regionalt Programområde kvinnosjukdomar och förlossning) mål och insatsplan för 2023- 2024 finns insatsområdet abort med som ett prioriterat sakkunnigarbete.

Malin Vikström, tidigare samordningsbarnmorska och vårdsakkunig barnmorska gynekologi i Stockholm, arbetar numera på enheten för kunskapsstyrning och -stöd i Region Stockholm och har varit samordnare för arbetet med det nya kunskapsstödet.

Hallå där Malin Vikström, vad är det ni har gjort?

I maj 2023 tillsatte RPO kvinnosjukdomar och förlossning en arbetsgrupp för abortvård. Syftet var att göra abortvården mer jämlik genom att bland annat förtydliga de frågeställningar som framkommit våd Abortnätverkets möte. Jag har samordnat arbetsgruppen som har representerats av läkare och barnmorskor från sjukvårdsklinikerna, vårdvalsaktörer samt representanter från RPO kvinnosjukdomar och förlossning.

Arbetet har resulterat i ett regionalt kunskapsstöd och en patientinformation. Båda dokumenten har skickats för synpunkter till RPO kvinnosjukdomar och förlossning. Det har vidare förankrats i Abortnätverket samt hos sjukhusklinikernas verksamhets- och vårdchefer.

Är det något som är nytt för vården?  

Utöver att tydliggöra hur smärtlindring genom PCB kan ges för långvarig och kortvarig effekt har vi i detta kunskapsstöd tagit in de senaste forskningsresultaten gällande tidig medicinsk abort (very early medical abortion). Vid (medicinsk) abort från och med vecka 12+1 kan första dosen misoprostol tas (enligt anvisning) i hemmet.

När börjar det nya kunskapsstödet att gälla?

Information har skickats  ut till alla verksamheter. Kunskapsstödet och patientinformationen börjar att gälla den 16 november 2023 och publiceras då på webbplatsen för kunskapsstöd för vårdgivare. Gynekologi – Kunskapsstöd för vårdgivare (kunskapsstodforvardgivare.se).

Kunskapsstödet kommer också att presenteras på temadag Abort i Stockholm den 16 november, en temadag som arrangeras i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG).

___________________________________________________________

Mer information och frågor, kontakta Malin Vikström
Sakkunnigkansliet, enheten för kunskapsstyrning och -stöd, Region Stockholm malin.vikstrom@regionstockholm.se

___________________________________________________________

Vårdval specialiserad gynekologi:
I region Stockholm finns abortvård på tretton kliniker (sjukhus och vårdval).

___________________________________________________________

Kunskapsstyrning

  • Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje möte mellan vårdens medarbetare och patienter.
  • Det handlar om riktlinjer, rekommendationer och instruktioner som kan användas för beslut om diagnos, vård och behandling.
  • I kunskapsstyrningen ingår också att kontinuerligt följa upp, analysera och förbättra hälso- och sjukvården.
  • Målet är att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Vårdgivarguiden Region Stockholm
RPO kvinnosjukdomar och förlossning

________________________________________________________

Mer om abortvård

VEMA www.snaks.se/studier/vema/

PRIMA www.snaks.se/studier/prima/

SBU. Utvärdering av att ta det första läkemedlet (mifepriston) utanför vårdinrättning vid medicinsk abort: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Utvärderar 363 Publicerad:2023-05-09 Rapportnr:363 Diarienr: SBU 2022/30ISBN:978-91-987553-9-8 www.sbu.se/363

___________________________________________________________