Barnmorskan professor Mia Barimani.

Nytt forskningsprojekt: Identifiering av våld i nära relation

Barnmorskan professor Mia Barimani har tilldelats forskningsmedel från Forte och Familjen Kamprads stiftelse för identifiering av våld i nära relationer.

I Sverige lever sju procent av befolkningen med våld i en nära relation. Kvinnor är betydligt allvarligare utsatta än män och i region Stockholm lever cirka åtta procent av kvinnorna med våld i nära relation. Forskningen visar starka samband mellan en mängd olika ohälsotillstånd, där smärttillstånd och psykisk ohälsa hör till de vanligaste. Primärvården är den vårdnivå som större delen av befolkningen besöker och det är hit våldsutsatta personer vänder sig, dock oftast utan att berätta om våldsutsattheten. Socialstyrelsens dödsfallsutredning 2022, visar att många av de som dödats genom våld i en nära relation varit i kontakt med sjukvården strax före brottet.

Hallå där Mia Barimani, vad är det ni ska göra?

Vi har fått pengar för Identifiering av våld i nära relationer: en interventionsstudie inom hälso-och sjukvård med hjälp av ett standardiserat frågeformulär och virtuella patienter.

Våld i nära relationer är i hög grad en folkhälsofråga då fysisk och psykisk ohälsa är mycket vanligt bland våldsutsatta. Människor som lever med våld i nära relation söker ofta sjukvården med oklara symtom och utan att berätta om våldsutsattheten. Målsättningen är att detta projekt ska leda till att hälso- och sjukvården blir en arena där våldsutsatta personer upptäcks och får relevant stöd. Denna kunskap kan utgöra en grund för att förändra och förbättra nationella strategier för hur hälso-och sjukvård kan identifiera och stödja våldsutsatta personer.

När startar forskningsprojektet?

Projektstart är nu januari 2023 och det pågår i tre år.

Hur ska det genomföras?

Det är ett tvärprofessionellt samarbete mellan forskare inom Region Stockholm, Karolinska Institutet och Stockholms universitet som har kompetens inom programmering, våldsforskning, pedagogiska interventioner, kliniknära testning och implementering. Det kommer att ingå två doktorander i projektet.

___________________________________________________________

Barnmorskan Mia Barimani är professor i reproduktiv hälsa vid Linköpingsuniversitet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan flera universitetssjukvårdsenheter i Region Stockholm och flera akademiska institutioner. Forskargruppens kompetens är multiprofessionell och omfattar experter inom såväl ohälsa och våld i nära relationer och medicinsk pedagogik som utveckling, mätning och implementering av virtuella patienter i interaktiva digitala plattformar. Genom att projektet förläggs till Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm finns primärvårdens nätverk att tillgå vilket omfattar omkring 250 vårdcentraler och över 50 barnmorskemottagningar och kommunens ungdomsmottagningar.

___________________________________________________________