Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Mia Barimani, docent.

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018)

En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet.

Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att främja barnmorskans professionella utveckling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde. Förbundets uppdrag omfattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv med särskilt fokus på kvinnors och barns hälsa.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018)

Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer avseende kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer avseende den legitimerade barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

Vi hoppas att kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bli ett välkommet stöd både för den enskilda barnmorskan i hens självständiga yrkesutövning och inom hälso- och sjukvårdens arbete med att utveckla lokala kompetensmodeller och funktionsbeskrivningar för legitimerad barnmorska. Vår ambition är att dokumentet även ska vara ett stöd för arbetsgivare och verksamhetschefer som har det yttersta ansvaret för att säkerställa rätt kompetens på arbetsplatsen och slutligen bidra till att utveckla barnmorskeutbildningen.

Tack för värdefulla insatser!

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utarbetats av en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Svenska Barnmorskeförbundet vill tacka alla barnmorskor för värdefulla insatser och riktar ett särskilt tack till projektledare Mia Barimani.

___________________________________________________________

Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (2018) ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet av barnmorskeutbildningen och för beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016.

___________________________________________________________

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Version 2.0 publicerad januari 2019
(Version 1.0 publicerad maj 2018), utgivare Svenska Barnmorskeförbundet.
Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

___________________________________________________________