Barnmorskan Maria Spets.

Nationell studie: Hur upplever du din roll som handledare inom förlossningsvård?

Barnmorskor inom förlossningsvård handleder studenter från flera olika utbildningar. Forskning visar att handledarens roll inom förlossningsvård är viktig under studentens kliniska utbildning, men handledarrollen kan upplevas som tung med högt studentantal och lite stöd från ledning, samtidigt som förlossningsvården är tungt belastad.

Nu startar en nationell studie om handledarskap inom förlossningsvården. Det är barnmorskan Maria Spets, adjunkt vid Linköpings universitet, som är doktorand.

Hallå där Maria Spets: vad är det du ska göra?

Det är en nationell studie om handledarskap inom förlossningsvården. Vi ska också starta en studentcentrerad enhet – utbildningsenhet – inom förlossningsvård.

Varför gör ni den här studien?

Att handleda och lära upp nya kollegor i klinisk verksamhet är en uppgift som åligger barnmorskor och alla vårdprofessioner. Studenterna behöver stöd från handledaren, kontinuitet gällande handledare och känna sig förberedda inför den kliniska utbildningen. Forskning visar att den kliniska utbildningen blir särskilt utmanande då dessa behov inte tillgodoses.

Vad kommer ni att titta på?

Vi vill studera flera aspekter av handledarskap på förlossningsavdelning. Vi kommer att studera interprofessionellt lärande  när studenter från olika professionsutbildningar lär i par, handledda av en barnmorska och kamratlärande (peer learning) – då två barnmorskestudenter på samma utbildningsnivå gemensamt handlägger en förlossning handledda av en barnmorska. Genom enkäten vill vi undersöka barnmorskors inställning till handledarskap och de pedagogiska modellerna kamratlärande samt interprofessionellt lärande.

Hur gör man om man vill bidra och vara med i studien?

En webbenkät har skickats ut via jobbmejlen till alla barnmorskor som arbetar på en förlossningsavdelning i Sverige. Deltagande är frivilligt men alla svar – Ditt svar – är viktigt! Svara via din jobbmejl eller gå in direkt på länken till webbenkäten.

Hur kommer det att fungera på utbildningsenheten?

Vi ska upprätta och studera en studentcentrerad enhet inom förlossningsvård. Enheten kommer att vara avsedd för studentverksamhet där barnmorskestudenter, läkarstudenter och ambulanssjuksköterskestudenter samarbetar i par vid förlossningar, antingen med en student från samma profession eller med en student från en annan profession.

___________________________________________________________

Är du barnmorska och jobbar inom förlossningsvård?


Här finns länk till webbenkäten om du inte redan har svarat via din jobbmejl.
Det tar cirka 5-10 minuter att besvara enkäten.

Mer info om studien hittar du här.

Kontakt: Maria Spets, barnmorska, adjunkt, doktorand vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet maria.spets@liu.se

___________________________________________________________

Information om forskningsprojektet och studien är tidigare publicerat i Jordemodern nr 6 Okt 2022.

Du har under hösten fått en digital enkät skickad till dig via din jobbmejl.
Ditt svar är viktigt då studien är en nationell studie om handledarskap inom förlossningsvård. Resultatet kommer att bidra med kunskap kring vilka förutsättningar som finns för handledaruppdraget, vilka behov handledarna har och handledarnas syn på uppdraget. Denna kunskap skapar förutsättningar för att kunna utveckla åtgärder som underlättar för barnmorskor som är handledare inom förlossningsvård.

Studien är en del av ett forskningsprojekt som även innefattar att upprätta och studera en studentcentrerad enhet inom förlossningsvård. Denna enhet kommer att vara avsedd för studentverksamhet där barnmorskestudenter, läkarstudenter och ambulanssjuksköterskestudenter samarbetar i par vid förlossningar, antingen med en student från samma profession eller med en student från en annan profession.

Då studentparet som ansvarar vid förlossningen tillhör olika professionsutbildningar blir lärandet interprofessionellt och då studentparet är från samma professionsutbildning, och på samma nivå, benämns lärandet som kamratlärande. Forskningsprojektet kommer att ha betydelse för en bättre lärandemiljö för studenterna och bättre stöd för handledare.

Jag som är doktorand i forskningsprojektet, har lång erfarenhet av handledning inom förlossningsvård.

Kontakt och mer information:
Maria Spets, barnmorska, adjunkt, doktorand vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet maria.spets@liu.se

Mina handledare:
Mia Barimani, barnmorska och professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Pia Tingström, biträdande professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Hanna Ulfsdottir, barnmorska PhD, biträdande lektor, Karolinska Institutet
Sofia Zwedberg, barnmorska, lektor och docent i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

___________________________________________________________