Mittuniversitetet pausar barnmorskeutbildningen trots förväntad barnmorskebrist

Region Västernorrland behöver omkring 30 nya barnmorskor de närmaste fem åren. Samtidigt har Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet beslutat att inte erbjuda några utbildningsplatser på Barnmorskeprogrammet under läsåret 2019/20. Ett olyckligt beslut menar Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg.

Regionen har använt medel från Sveriges Kommuner och Landstings satsning i syfte att stärka förlossningsvården, för att inrätta betalda utbildningsplatser för studenter som antas till Barnmorskeprogrammet 2018/19. Att under denna period avstå från intag till utbildningen är därför väldigt olyckligt, skriver Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i ett brev till Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.

Svenska Barnmorskeförbundet anser att barnmorskeutbildningen i dess nuvarande form är regionalpolitiskt mycket viktig, då de flesta studenter har egna familjer. Barnmorskeprogram som ges på distans är för dessa studenter ett mycket uppskattat alternativ.

Beslutet av ”ställa” Barnmorskeprogrammet är baserat på ett antagande om att det skulle komma grundutbildningen till sjuksköterska tillgodo. Något som barnmorskeförbundet ifrågasätter eftersom detta förutsätter att lärare på Barnmorskeprogrammet stannar vid Mittuniversitetet och undervisar i ämnet som inte hör till deras profession.

”Det är osannolikt att dessa lärare kommer att finnas kvar vid MIUN om inte Barnmorskeprogrammet behålls i nuvarande omfattning. Troligen fortsätter Avdelningen för Omvårdnad att tappa personal beroende på ledningens ovilja att lyssna till både lärarnas och verksamhetens åsikter”, skriver Mia Ahlberg.

Lärarkompetensen i Barnmorskeprogrammet vid MIUN är mycket god, majoriteten av lärarna är disputerade och består av professor, snart docent kompetent lektor samt en vikarierande lektor och adjunkt. De resurser som tas från övriga lärare är minimal och kan övertas av barnmorskelärarna. Nuvarande lärare är mycket forskningsaktiva, vilket kommer lärosätet till del i form av bidrag till den fria resursen för forskning som alla lärare gynnas av.

I vissa kurser sker föreläsningar av läkare. Majoriteten av läkarna vid Kvinnokliniken i Sundsvall är disputerade och deltar – liksom disputerade läkare från Östersund – aktivt i undervisningen på MIUN.

Undervisningen är mycket uppskattad av studenterna och det finns ett gott samarbete mellan klinikens läkare och utbildningens lärare. Samtliga lärare har ett förflutet inom kvinnokliniken i Sundsvall, vilket underlättar samarbete och uppföljning av VFU.  

I dagsläget är Barnmorskeprogrammets professor även knuten till den kliniska verksamheten, vilket kan garantera vetenskapligt förankrad verksamhetsförlagd utbildning.

”Svenska Barnmorskeförbundet är djupt oroad över handläggningen av detta ärende, då det strider mot ”sunt förnuft”, mot regeringens satsning på utökade utbildningsplatser för barnmorskor samt det tillskott som erhållits från Sveriges Kommuner och Landsting för att stärka kompetensen inom förlossningsvård och kvinnosjukvård, som nu blir oanvändbart” skriver Mia Ahlberg på uppdrag av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. 

En minskning av utbildningsplatser vid barnmorskeprogrammet på det sätt som Avdelningen för Omvårdnad i samråd med dekan vid Mittuniversitetet beslutat om kullkastar både lokala, regionala och nationella insatser för att stärka utbildning och vård i samband med graviditet och födande”.

___________________________________________________________
För mer information: Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
___________________________________________________________

Omfattande åtgärdspaket för vårdutbildningar i Sundsvall 2018-09-24

Kritik mot Mittuniversitetets pausade utbildningar, Sveriges radio P4 Västernorrland 2018-09-19

___________________________________________________________