Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Mer pengar och en nationell plan för förlossningsvården

Fortsatt satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Sverige ska ta fram en nationell plan för förlossningsvården.

Nu skjuter regeringen till pengar för fortsatt satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård under 2023. Idag (2023-01-31) meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården med nationella mål samt mått och indikatorer för uppföljning.
I söndags meddelades också att en överenskommelse upprättats med SKR som brukar hantera statsbidragen ut till regionerna.

Det finns många goda intentioner i uppdraget till Socialstyrelsen. Planen ska ange en tydlig inriktning för utveckling av förlossningsvården och utgöra ett stöd för ett mer strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i regionerna för att öka tillgängligheten och minska skillnader mellan regionerna.

Barnmorskeledda förlossningskliniker kopplat till regionala perspektiv ska utredas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Hur kan tillgången på läkare med kirurgisk kompetens tillhandahållas likväl som narkosläkare och annan akutvård? Det kan ge en intressant utveckling tillsammans med att regeringen vill ha särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.
150 miljoner kronor avsätts för att återöppna förlossningskliniker och bevara kliniker som annars skulle stänga. Målet är att det inte ska finnas några omotiverade skillnader och att den födande kvinnan ska få vård med samma kvalitet oavsett var i landet hon föder.

En god vård på lika villkor till hela befolkningen

Det finns stora ojämlikheter mellan regionerna på flera sätt till exempel tillgänglighet och resultat, stora geografiska skillnader men även tillgången på vårdplatser för förlossning har minskat under de senaste 10 åren. Det finns grupper som behöver lyftas särskilt, till exempel skillnaden mellan hög- och lågutbildade kvinnor och mellan kvinnor födda i Sverige och utanför Europa. I utredningsarbetet med förlossningsplanen ska dessa skillnader kartläggas och åtgärder föreslås.

Vården efter förlossning (eftervård/postnatalvård) pekas nu särskilt ut som ett prioriterat område vilket varit uppenbart för många barnmorskor och kvinnor med familjer sedan en lång tid tillbaka. Vi välkomnar att det ska utredas hur vi ska komma tillrätta med tiden efter förlossningen, både perioden direkt efter (puerperiet/postnatalperioden) men även på längre sikt, för att kunna individualisera och utveckla vården. Det är mer än hög tid!

Naturligtvis finns bristen på barnmorskor med i det kommande arbetet med en förlossningsplan och beskrivs vara en följd av brister i arbetsmiljön tillsammans med en stor generationsväxling. Där driver Svenska Barnmorskeförbundet att en direktutbildning på masternivå kan underlätta och snabba på tillgängligheten av barnmorskor tillsammans med en större möjlighet till fördjupning och fler VFU-platser sammantaget. Självklart är arbetsmiljön alltid en prioriterad fråga. I överenskommelsen med SKR finns en punkt kring insatser för att utveckla nya arbetssätt och skapa en god arbetsmiljö. Det borgar för en utveckling där fler vårdmodeller som Min Barnmorska kan implementeras. Det är i så fall en mycket positiv utveckling och helt nödvändigt för att skapa en mer individualiserad och differentierad mödra- och förlossningsvård.

Svenska Barnmorskeförbundet kommer delta i arbetet där vår kunskap efterfrågas för att som alltid vara med i utvecklingen framåt.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Pressträff gällande nationell plan för förlossningsvården tisdag den 31 januari 2023 med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna. regeringen.se 

___________________________________________________________

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Kvinnors hälsa

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet Policydokument

___________________________________________________________