Barnmorskan Christina Pedersen Högskolan Dalarna.

Med fokus på global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter

På Högskolan Dalarna kan man läsa det globala magisterprogrammet i sexuell och reproduktiv hälsa (60 hp) på engelska. Hittills har 36 studenter tagit examen och i denna omgång är det 26 studenter som går programmet. Till hösten är det dags igen.

Programansvarig är barnmorskan Ulrika Byrskog och hon är kursansvarig för två av de sex kurserna som ingår i programmet. Christina Pedersen barnmorska, universitetsadjunkt och studierektor på avdelningen för SRPH (sexuell reproduktiv perinatal hälsa), är kursansvarig för två av kurserna.

Barnmorskan Christina Pedersen undervisar även på barnmorskeprogrammet och deltar i internationella projekt i Bangladesh och Gambia samt i samarbetsprojekt med Indien och Nepal.

Hallå där Christina Pedersen: Vem tycker du ska gå det globala magisterprogrammet sexuell och reproduktiv hälsa? Vad har ni haft för tidigare kursdeltagare?

Vi har haft stor variation när det gäller yrkesbakgrund och olika discipliner bland våra studenter: läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, hälsovetare, medicintekniker, socialarbetare, socionomer, journalister, administratörer i NGO´s, WHO anställda, med flera.

Vi har haft studenter från hela världen och när vi startade programmet bestämdes att vi kulle lägga live föreläsningar och seminarier kl.14-16 med tanke på tidsskillnaderna för då kunde studenter från stora delar av världen vara med samtidigt.

Jag tycker att alla som önskar utöka sin kunskap om SRPH skall gå programmet och flera av kurserna kan man från höstterminen 2024 även gå som fristående.

Vad handlar magisterprogrammet om? Vad ingår?

Vi börjar med att gå igenom centrala begrepp inom global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt evidensbaserade interventioner och globala hälsopolicyprogram för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Efter kursen ska man kunna tillämpa olika disciplinära perspektiv, teorier och metoder som inkluderar genus- och jämställdhetsperspektiv inom ämnesområdet och även integrera aspekter av global hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
Kursdeltagare ska, ur ett rättighetsperspektiv, analysera och diskutera hur sociala, kulturella, ekonomiska, miljömässiga, beteendemässiga och politiska faktorer påverkar kvinnors, barns och tonåringars hälsa, sexuellt överförbara sjukdomar, familjeplanering och abortvård.

Det ingår även att presentera och argumentera för vald design till ett forskningsprojekt inför examensarbetet i termin 2 och relatera till etik, mångfaldsfrågor och hållbarhet. Studenten ska självständigt visa förmåga att söka och kritiskt granska vetenskapliga publikationer och källkritiskt granska information.

I termin 2 studeras även ledarskapets betydelse för en förbättrad sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter och en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I examensarbetet visa på fördjupad kunskap om olika forskningsmetoder för att samla evidensbaserad information och om kunskapsöverföring av vetenskaplig evidens till hälsopolicy och – interventioner i praktik.

Hur är upplägget?

Programmet har 3 kurser i båda terminerna där 2 kurser läses parallellt.
Termin1: Global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter 15 hp, Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa 7,5 hp samt Strategier för implementering av förbättringsarbete i hälso-sjukvård 7,5 hp.

Termin 2: Hälso- och sjukvårdssystemforskning i låg-, medel- och höginkomstkontext 7,5 hp, Ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvårdssystem 7,5 hp samt Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 15 hp.

Undervisning på plats? Distans?

Vi har både campus och distansstudier och alla föreläsningar och seminarier erbjuds via zoom. I år har vi 13 internationella studenter från nio olika länder som studerar på campus.

När kan man söka?

Vi har tidig antagning för studenter utanför Europa eftersom processen för att få studentvisum tar lång tid, sökomgången är från 15 februari till 15 mars 2024. Man kan även söka senare inför en andra antagningsomgång.

När startar kursen?

Kursstart är vecka 36, 2024 och kursavslut är vecka 3 2025.

Något annat på gång i Dalarna?

Som del av ett program kan man även gå kurs i forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa, (7.5 hp). Kursen ingår i magisterprogrammet men man kan även gå den som fristående kurs och till hösten har vi öppnat samtliga kurser i magisterns första termin.

Hösten 2024 och våren 2025 ger vi kursen Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa (grundnivå 7,5 hp) som vänder sig till alla som möter ungdomar och unga vuxna i sin yrkesutövning, barnmorskor, skolsköterskor, kuratorer, psykologer med flera.

Inom kort kommer Högskolan Dalarna att starta upp en kurs tillsammans med tre universitet i Ukraina. Den handlar om SRHR och unga och unga vuxna i en kontext av krig och konflikt. Våra Ukrainska partners kommer på studiebesök i augusti.

En avslutande fråga: Varifrån kommer ditt intresse för global SRHR och internationella samarbeten?

Det intresset har jag haft länge och det var en av orsakerna till att jag läste till sjuksköterska. När jag så läste en kurs i global hälsa på Uppsala universitet insåg jag att barnmorskor behövs i världen, framför allt i låg- och medelresursländer och på den vägen är det. Efter att ha jobbat som barnmorska läste jag mastersprogrammet i global hälsa på Uppsala universitet och gjorde datainsamlingen i Assam, Nordöstra Indien.

___________________________________________________________

Kontakt: Christina Pedersen Dalarna Högskola: cpn@du.se

___________________________________________________________