Barnmorskan Maria Norman Stockholm, fackligt förtroendevald, Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Hoppa på som fackligt förtroendevald!

Efter ett drygt halvår som regionsövergripande fackligt förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT på Stockholms regionsjukhus så är jag äntligen igång på riktigt. Nu är jag med medlemmar på plats vid lokala möten, inte längre bara en covidanpassad digital diffus extra deltagare.

Det kommer en hel del frågor från medlemmar som kontaktar mig, både direkt och genom sina fackligt förtroendevalda. Hittills har det mest handlat om lönerevision, pandemiomplaceringar av gravida och givetvis om semesterperioden, som tycks ha fortsatt bemanningsmässigt in i slutet av september.

Oron inför semesterperioden handlade om patientsäkerhet kopplat till bemanning. Juniora barnmorskor förväntades prestera på en kompetensnivå som relaterat till deras arbetserfarenhet var alltför avancerad. Det fanns pass på Förlossningen med enbart juniora barnmorskor och eller alltför få erfarna eller seniora barnmorskor i planerad bemanning.

Oron som fortfarande kvarstår under hösten handlar om fortsatt minimibemanning, hot om att planlagt beordras in och task shifting, kompetensförlust då barnmorskor inom eftervården (postnatalvård) ersätts av sjuksköterskor. En annan het fråga som dras av våra fackligt förtroendevalda på två av de stora innerstadssjukhusen är raster. Det är svårt att bemanna tillräckligt för att kunna bytas av för lunch, om matuppehåll hinns med över huvud taget under arbetspasset. Det leder till att personalen arbetar gratis 25-30 minuter dagligen.

Redan i maj hade vi ett vårdtyngdsläge som krävde åtskilliga hänvisningar av gravida kvinnor men även nyfödda barn utomläns, i vissa fall tre timmars bilfärd med ambulans då vårdplatser saknades i Region Stockholm.

Ett ständigt pusslande med vårdplatser pågår mellan koordinatorskollegor på våra olika kliniker dagligen. Regionens ledning och politiker tolkar statistik och visar i en rapport från november 2020 att det inte saknas anställda barnmorskor. De ser och medger att barnmorskor är mer partiellt lediga från sina heltidstjänster än någon annan yrkeskategori inom vården, om det så beror på sjukskrivning eller föräldraledighet framgår inte, men deras lösning är att om alla dessa barnmorskor arbetade heltid och klinikerna kunde använda sina outnyttjade barnmorskeresurser så skulle det gå att öppna upp för tusentals fler platser i regionen.

En vårdplats är inte bara en tom sal. Det krävs en barnmorska på plats fysiskt, inte teoretiskt eller i statistiken. Så länge barnmorskor behöver arbeta deltid för att orka med sina arbetsuppgifter, så råder det barnmorskebrist!

Bristen på barnmorskor kommer inte att lösa sig spontant, det behövs förbättrad grundbemanning, effektiviserad arbetsfördelning där barnmorskor utför arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde, barnmorskans kompetensbeskrivning. En god kvalitet av vården leder till barnmorskors ökade effektivitet och produktivitet vilket i sin tur utvecklar verksamheten.

Svenska Barnmorskeförbundets kompetensmodell bygger på att samlad beprövad kunskap och långsiktigt utvecklingsarbete ger bibehållen kompetensutveckling.

Juniora barnmorskor behöver få utrymme att vara nya, handledda av erfarna kollegor genom ett välordnat utarbetat mentorsprogram. Handledning kan bara bygga på djup kunskap och det måste finnas utrymme i verksamheten även för äldre seniora barnmorskor.

Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT förespråkar en barnmorska per födande på förlossningen och fyra familjer per barnmorska på BB och den etiska koden lyder:  ”Barnmorskor är ansvariga för sina beslut och handlingar och skall kunna stå till svars för konsekvenserna av dessa i sin vård av kvinnor”.

Även om det är ett systemfel, så riskerar individen att få stå till svars. Barnmorskor oroas över att ansvarsfall kan tas direkt till domstol, istället för att utredas av IVO. Vi barnmorskor har två yrkeslegitimationer, minst 270 högskolepoäng och vår utbildning grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, forskning och evidens om vad som är rätt och bra vård och omvårdnad av den gravida, födande kvinnan och hennes barn. Trots det tvingas vi ofta att arbeta på ett sätt som vi vet är sämre, för att hinna med allt för många arbetsuppgifter på en gång. Kanske är det just därför som många kollegor har självbevarelsedrift nog att arbeta deltid, just därför vågar nya kollegor inte arbeta på Förlossningen och just därför går anmärkningsvärt många barnmorskor in i den berömda väggen.

Resultat redovisade av SBU baserad på en Cochrane-rapport visar att kvinnor som erbjuds kontinuerlig stödjande vård under förlossningen har högre sannolikhet för spontan vaginal födsel, lägre sannolikhet för modern att hysa negativ upplevelse av förlossningen, kortare förlossning, lägre sannolikhet för kejsarsnitt, lägre sannolikhet för instrumentförlossning, lägre sannolikhet för behov av regional smärtlindring, lägre sannolikhet för att barnet uppvisar låga Apgarpoäng vid fem minuters ålder.

För er som fortfarande undrar, men vad är då det här SRAT?
Det är vår fackliga förankring, våra otroligt slipade jurister och förhandlare, som från början inte visste så mycket om barnmorskeri, men som överraskande snabbt har fått koll på oss och våra förutsättningar. De sätter sig med stort engagemang in i vår verklighet, men företräder även andra både små och stora förbund, som logopederna, kustbevakarna, optikerna, audionomerna, posten, perfusionisterna och många fler.

Tack vare den stora variationen av yrkeskategorier, så har våra fackliga förhandlare en viktig bredd och helhetssyn som verkligen behövs i våra traditionellt slutna vårdsystem.

Två kliniker i Stockholm saknar fortfarande lokala fackliga förtroendevalda för Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT och målet är att även dessa två snart ska ha tre egna starka företrädare vardera, så jag avslutar med att peppa drivna kollegor att ta ansvar och hoppa på som fackligt förtroendevalda på de kliniker där det saknas. Det är ett väldigt lärorikt och roligt uppdrag och ni behöver inte dra lasset ensamma.

Tack för ordet!
Maria Nordén Norman, legitimerad Barnmorska
Regionsövergripande fackligt förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT, Region Stockholm

Fackligt förtroendevald och kliniskt yrkesverksam på BB Södertälje
Styrelseledamot i Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

maria.norden-norman@regionstockholm.se
08-12324266

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

___________________________________________________________

Alltid bra att repetera

Hälso- och sjukvårdslagen, SOSFS 2017:30
5 kap. 1 §
Verksamheten
Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
5. vara lätt tillgänglig.

Patientsäkerhetslag (2010:659)
4 kap. 4 § Ensamrätt till yrke: Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det.

___________________________________________________________

Lästips

Den internationella etiska koden för barnmorskor, svensk översättning, Svenska Barnmorskeförbundet (maj 2020). International Confederation of Midwives (ICM)

Hodnett ED, Gates s, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub4.

ICM. (2015). Philosophy and Model of Midwifery Care. The Hague: International Confederation of Midwives; 2015.

”Utvecklade arbetssätt och metoder kan minska risken för förlossningsskador”. 2020 september 02, www.ivo.se

”Hur säkerställer vi hållbar bemanning årets alla dagar inom förlossningsvården?” Rapport avseende arbetet inom ramen för regional samverkan förlossning, November 2020, www.sll.se

___________________________________________________________