Utställningen Kvinnohuset Stockholm 2022. Delar av styrelsen i Barnmorskeförbundets ­lokalförening Stockholm: Kajsa Persson Kay, Anja Lundström, Anna Björsson, Mabel Zamora Hernandez, Maria Nordén Norman och Felicia Fagerstedt.
Kvinnohuset jämställdhetsdebatt med politiker.
Kvinnohuset Stockholm 2022.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Kvinnohuset – lyckad utställning om politik och jämställdhet

Barnmorskeförbundet, lokalförening i Stockholm, medverkade under två veckor i utställningen Kvinnohuset.

Utställningen Kvinnohuset pågick i två veckor innan valet hösten 2022. Initiativtagare var Fredrika Bremer-förbundet som, i samverkan med UNIZON, Sveriges Kvinnoorganisationer och ABF Stockholm, bjöd in oss barnmorskor till att ansvara för och inreda ett av fem rum i utställningen.

Under 1970-talet i USA genomfördes den första uttalat feministiska konstutställningen med fokus på empowerment av kvinnor – Womenhouse. Syftet med Kvinnohuset i Stockholm 2022 var att belysa och lyfta jämställdhet som en viktig valfråga.

Uppdraget vi fick var att belysa det femte jämställdhetspolitiska målet, Jämställd hälsa specifikt utifrån den sexuella- och reproduktiva hälsan. En utmaning vi tyckte var spännande. För att göra en lyckad utställning bjöd vi in Elisabeth Ubbe, konstnär, fotograf och barnmorska och My Matson, bildjournalist, att medverka i rummet.

På öppningsdagen hölls en ceremoni med drag i rött band – istället för klipp – alkoholfritt bubbel och ett tal av Lisa Minnhagen, Fredrika Bremer-förbundets generalsekreterare. Öppningsdagen avslutades med en paneldebatt där såväl regions- som riksdagspolitiker livligt diskuterade jämställdhetspolitik.

Utställningen var öppen för allmänheten och visades med hjälp av volontärer från de olika organisationerna. Varje visning inleddes med en workshop med värderingsövningar för att reflektera över jämställdhet och jämlikhet innan besökarna gick in i Kvinnohuset.

I det första rummet presenterade UNIZON, Oslagbart läge, en utställning om rätten till ett tryggt boende för våldsutsatta kvinnor. Här kunde besökarna lyssna på fakta om mäns våld mot kvinnor samtidigt som de gick igenom rummet.

Det andra rummet presenterades av Sveriges Kvinnoorganisationer och belyste ekonomisk jämställdhet och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Här fick besökarna hoppa hage på golvet och möta fakta och information om hur det står till med jämställdheten i Sverige i dag.

Rum tre som var inrett av ABF-Stockholm var kopplat till målet om jämställd utbildning och där fick alla skriva sin lön på en lapp och om man definierade sig som kvinna, man eller icke-binär. Lappen klistrades sedan upp på en lönevägg som belyste skillnader i lön. Studenter kunde skanna en QR-kod och skatta sitt drömyrke och se lönestatistiken för detta.

Sedan gick man in i vårt rum – Jämställd hälsa

Här presenterade vi definitionen jämställd hälsa och belyste jämlik hälsa utifrån grunderna i diskrimineringslagen. Vi beskrev innehållet i Region Stockholms vårdval och kopplade det till påverkan på individen och strukturen i samhället. Vi beskrev också hur politiska beslut att stänga nästan hälften av alla Sveriges förlossningskliniker sedan 1970-talet har påverkat målet om god och nära vård. Politiska beslut trots att befolkningskurvan gått uppåt.

Vi valde att lyfta frågan om differentierad vård som en viktig valfråga i Region Stockholm och inför valet påvisa betydelsen av god och nära vård samt vård på rätt nivå. Kvinnor, gravida och födande familjer önskar och behöver olika vårdmodeller.

Mångfalden belystes med bilder på födande (förlossningar) från både sjukhus och hemfödslar. Stöd från både barnmorskor, undersköterskor och kulturtolksdoulor visades på olika sätt. Birth Metal, musikgenre skapad av Elisabeth Ubbe, och bilder från hemfödslar fanns att lyssna på och reflektera över. Många bra diskussioner ägde rum runt installationen och musiken.

Folkhälsomyndighetens arbete belystes genom den nationella strategin för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Amning och folkhälsa lyftes med bilder från Elisabeth Ubbes utställning De osynliga brösten.

Sexualitet, samtycke och relationer är den nya benämningen av ett ämne som ska inkludera fler områden i utbildning under grundskolan. Ett arbete som ska ske i samverkan med ungdomsmottagningarnas viktiga arbete. Begreppet och fenomenet att skicka dick-pics belystes under frågan om samtycke genom Elisabeth Ubbes bilder och teatern Motstånd. Besökare tillfrågades därefter om de utan samtycke fått en dick-pic skickad till sig. Resultatet visade att 60 personer svarade att de fått dick-pic mot sitt samtycke. 43 personer svarade att de inte hade fått någon dick-pic mot sitt samtycke.

Med avstamp i att det råder brist på yrkesverksamma barnmorskor inom förlossningsvården i 21 av 21 regioner är förändringar i både arbetsmiljön, arbetstidsmodeller, vårdformer och evidensbaserad vård att eftersträva för att rekrytera och utveckla professionen. Det är också viktigt för att få barnmorskor att stanna kvar i yrket. Bildjournalisten My Matson personifierade barnmorskor och professionens kraft, styrka och mod i sina porträttbilder Ljusmödrarna.

I det femte och sista rummet visade Fredrika Bremer-förbundet en tidslinje med årtal och politiska jämställdhets- och jämlikhetsreformer. Där fick besökarna skriva ner sina egna önskemål om nästa stora jämställdhetsreform som bör genomföras i Sverige. Det blev många viktiga förslag och kreativa diskussioner pågick framför tavlan där de hängdes upp.

Över 300 personer besökte utställningen under de två veckor den pågick i huvudentrén i ABF-huset i Stockholm. Bland besökarna fanns skolungdomar, politiker, ministrar, tjänstepersoner från riksdagen och turister som kom in direkt från gatan. Många spännande diskussioner ägde rum som förhoppningsvis väckte tankar om hur var och en av oss kan engagera sig i jämställdhetsarbete och kvinnors rättigheter. För jämställd och jämlik hälsa.

Vi är tacksamma för att rummet blev en god blandning av kunskap, debatt och konst på ett sätt som kom att attrahera många. Ett särskilt tack till Elisabeth Ubbe och My Matson för detta!

Tack också till alla som medverkade och deltog i arbetet med utställningen och tack Fredrika Bremer-förbundet för inbjudan att vara en del av Kvinnohuset 2022.

Sist – men inte minst – ett stort tack till alla som varje dag fortsätter arbeta för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Anja Lundström
Barnmorska, vice ordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm
Kontakt: sbfsthlm@hotmail.com

___________________________________________________________

DE SEX JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA DELMÅLEN

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer.

  1. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Delmålet tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och näringsverksamhet, avkastning på kapital, ersättningar och bidrag samt effekter av skatter och avgifter.

  1. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Strukturer och stereotypa föreställningar utifrån kön ska inte hindra människor att utveckla intressen och ambitioner för att nå sin fulla potential.

  1. Jämn fördelning av det obetalda hem – och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Delmålet avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på en samhällsnivå.

  1. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Delmålet omfattar fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och inkluderar även förebyggande folkhälsoarbete.

  1. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld samt hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål. Läs mer på regeringen.se

___________________________________________________________

Texten är tidigare publicerad i Jordemodern nr 6 oktober 2022

___________________________________________________________