Barnmorskorna Christina Nilsson och Anette Ekström-Bergström.

Konsekvenser av Covid-19 – kvinnors perspektiv på barnafödande

Barnmorskorna docent Christina Nilsson och professor Anette Ekström-Bergström är Sveriges representanter för det Europeiska forskningsnätverket COST Action 18211, Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma.

Christina Nilsson är docent i sexuell och reproduktiv hälsa och verksam vid Högskolan Borås. Anette Ekström-Bergström är professor i omvårdnad och verksam vid Högskolan Väst och gästprofessor vid Högskolan i Skövde. Den 25-26 november 2020 deltog de på ett möte med det Europeiska forskningsnätverket, denna gång med särskilt fokus på konsekvenser av Covid-19 för gravida och födande i Europa.

COST Action 18211, Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma

Trauma i samband med födsel drabbar mödrar, barn, partners med familjer, vilket kan få negativ inverkan på både kort och lång sikt. Målet med nätverket är att skapa ett Europeiskt tvärvetenskapligt och multiprofessionellt nätverk av forskare runt kvinnors traumatiska förlossningsupplevelser som tillsammans utvecklar kunskap kring att förebygga och minimera förekomsten av traumatiska förlossningsupplevelser och optimera möjligheterna till positiva upplevelser av barnafödande. Läs mer här.

Hallå där Christina Nilsson och Anette Ekström-Bergström:
Covid-19, hur har pandemin påverkat gravida och födande kvinnor i Europa?

Det har haft stor påverkan. Vi fick muntliga rapporter från nio länder. De vanligast rapporterade inskränkningarna för gravida var att de inte får ta med sig partner eller stödperson vid ordinarie mödrahälsovårdsbesök, akuta besök och ultraljud. Vid födsel får kvinnor vanligtvis ha med sig en frisk person som inte uppvisar symtom på Covid-19, dock inte under latensfas eller tidiga stadier av induktion. I vissa länder får den födande inte ha med någon person alls vid födseln, eller endast vid slutet av födseln. Sammantaget innebär det att födande kvinnor lämnas ensamma periodvis eller under hela födseln. Tiden på BB har minimerats, likaså partnerns möjlighet till delaktighet. Kvinnor som uppvisar symtom på Covid-19 får i vissa länder inte amma eller samvårdas med barnet.

De negativa konsekvenserna av restriktionerna är svåra att överblicka…

De negativa konsekvenserna av restriktionerna är svåra att överblicka, men mycket forskning pågår i nätverket. Särskilt friska kvinnor med låg risk har fått betala ett högt och onödigt pris, för att förlossningsvården i Europa har visat sig sårbar på grund av dess placering vid stora sjukhus, var analysen från Italien. Hälso- och sjukvården måste bli mer human, både vid livets början och vid livets slut enligt de italienska forskarna (Morano & Calleja-Agius, 2020).

Aktuella europeiska studier på området?

Forskning pågår inom nätverket och mer finns att läsa om på Maternity Care during Covid19 EU COST ACTION CA 18211. Vi rekommenderar särskilt en artikel om moraliska och psykiska utmaningar för professionella inom vården vid graviditet, födsel och tiden efter (Horsch et al, 2020), samt artikeln om ensamhet vid födande och döende på sjukhus (Morano & Calleja-Agius, 2020).

___________________________________________________________

Referenser

Horsch, A., Lalor, J., & Downe, S. (2020). Moral and mental health challenges faced by maternity staff during the COVID-19 pandemic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S141-S142. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000629

Morano S, Calleja-Agius J. Giving birth and dying alone in hospital during the COVID-19 pandemic – a time for shifting paradigm toward continuity of care. J Perinat Med. 2020 Jul 28;48(6):551-552. doi: 10.1515/jpm-2020-0220. PMID: 32628639.

_________________________________________________________

Kontakt:

christina.nilsson@hb.se

anette.ekstrom-bergstrom@hv.se

___________________________________________________________