KAMRATLÄRANDE INOM FÖRLOSSNINGSVÅRDEN – ÄR DET MÖJLIGT? Forskning och tillämpning av kamratlärande (2021), av barnmorskorna Mia Barimani och Sofia Zwedberg.
KAMRATLÄRANDE INOM FÖRLOSSNINGSVÅRDEN – ÄR DET MÖJLIGT? Forskning och tillämpning av kamratlärande (2021) MIA BARIMANI DOCENT I REPRODUKTIV, PERINATAL OCH SEXUELL HÄLSA SOFIA ZWEDBERG DOCENT I REPRODUKTIV, PERINATAL OCH SEXUELL HÄLSA

Kamratlärande inom förlossningsvården – är det möjligt?

Barnmorskorna Mia Barimani och Sofia Zwedberg är bägge docenter och forskare med erfarenhet av barnmorskeutbildning. Nu har de tagit fram en rapport om forskning och tillämpning av kamratlärande inom förlossningsvården.

Hallå där Mia Barimani och Sofia Zwedberg: Vad fick er intresserade av ämnet?

För att bättre förstå om och på vilket sätt förlossningsvården inom den kliniska utbildningen kan möta de kliniska utbildningarnas utmaningar, behövs en djupare förståelse för studenternas lärande i den här typen av miljöer. Vår ambition har varit att skaffa oss en större förståelse av handledaruppdraget, studenternas upplevelse av sin VFU och sist men inte minst hur föräldrar kan uppleva att ha studenter involverade under förlossningen. Vi ville också förstå och lära oss mer om peer-­learning som på svenska brukar kallas kamratlärande.

Varför kamratlärande?

Kamratlärande har praktiserats inom andra utbildningar, och inom sjuksköterskeutbildningen ses det som framgångsrikt. Vi ville helt enkelt förstå mer om både det intra- och interprofessionella lärandet – och vi började där. Allteftersom blev vår resa allt mer inriktad mot kamratlärande, ett jämbördigt lärande mellan studenter på samma utbildningsnivå.

Vad är kamratlärande?

Kamratlärande, som ibland benämns peer-learning, definierar vi som: Ett reflektivt och student-aktivt handledarskap som bygger på ett samspel mellan jämbördiga studiekamrater. Detta innebär att två studenter tillsammans förbereder och löser aktiviteter, diskuterar och reflekterar. Studenterna använder varandra som resurs för att utveckla sin kompetens. Handledaren tar ett steg tillbaka för att låta studenterna ta en mer framträdande roll i sitt lärande.

Hur har det varit att genomföra arbetet?

Det har i många stycken varit en stimulerande och bitvis utmanande resa och vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit och gjort den möjlig. Vi vill med denna rapport dela våra erfarenheter och vår förhoppning är att kamratlärande ska kunna implementeras på förlossningskliniker runt om i Sverige. Sist i rapporten beskriver vi vår resa mer ingående, hur allt började och vilka som hjälpt oss på vägen och gjort det möjligt för oss att öka våra kunskaper om kamratlärande som modell, främst för barnmorskestudenter.

___________________________________________________________
Ta del av rapporten

KAMRATLÄRANDE INOM FÖRLOSSNINGSVÅRDEN – ÄR DET MÖJLIGT?
Forskning och tillämpning av kamratlärande (2021)

MIA BARIMANI DOCENT I REPRODUKTIV, PERINATAL OCH SEXUELL HÄLSA
SOFIA ZWEDBERG DOCENT I REPRODUKTIV, PERINATAL OCH SEXUELL HÄLSA

___________________________________________________________

Mia Barimani är verksam vid Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm och styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet där hon också leder det Vetenskapliga rådet.

Sofia Zwedberg är verksam vid Sophiahemmet högskola och är ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd.

___________________________________________________________