Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Investera i barnmorskor!

Följ globala data, investera i barnmorskor! Svenska Barnmorskeförbundet uppmanar Sveriges Kommuner och Regioner att investera i barnmorskor.

Follow the Data: Invest in Midwives. Det var huvudbudskapet till världens makthavare från miljontals barnmorskor, WHO och UNFPA på Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2021. I Sverige är barnmorskor en självklar del i hälso- och sjukvården. Svenska barnmorskor var den viktigaste faktorn till halverad mödradödlighet under 1800-talet. Utbildning och kompetens räddade många kvinnor och barn. Ett samhällsbygge pågick, smuts och fattigdom skulle bekämpas och det fanns en politisk vilja att förbättra för människor. Mödra- och förlossningsvård skulle finnas för alla. Barnmorskor deltog med sin kompetens och kunskap och var en billig resurs för bättre förlossningsvård i hela Sverige. Idag tas barnmorskan för given av kvinnor, ungdomar och familjer som vet var de kan få hjälp när det kommer till barnafödande, preventivmedel och övriga frågor om sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi ser därför med oro på arbetsgivarnas (Sveriges Kommuner och Regioner) försök att ersätta barnmorskan med annan personal med lägre kompetens vilket sänker kvaliteten på den reproduktiva och sexuella hälsovård kvinnor och alla vi möter har rätt till. Argumentet är bristen på barnmorskor men barnmorskeyrket är attraktivt och många söker utbildningen. Ohållbara arbetsvillkor tillsammans med en ensidig och allt mer fragmentiserad och medikaliserad graviditets- och förlossningsvård gör att barnmorskor ger upp och lämnar yrket. Det är kontraproduktivt att ersätta barnmorskor med till exempel sjuksköterskor eller undersköterskor eftersom även dessa är bristyrken. När WHO uppmanar till satsningar på barnmorskor för att förbättra den reproduktiva och sexuella hälsan gör Sverige tvärtom och värnar inte om sina legitimerade barnmorskor.

Det som behövs nu är vettiga arbetsförhållanden och förutsättningar att arbeta utifrån forskning och barnmorskekunskap. Barnmorskeyrket är till nästan 100 procent ett kvinnoyrke i Sverige. Slutsatsen måste bli att det är könsrelaterat att detta får pågå.
En undersökning i Region Stockholm hösten 2020 visade att barnmorskor är den grupp som arbetar mest deltid inom slutenvården, ungefär 50 procent av barnmorskorna, med förödande konsekvenser för ekonomi och pension. Orsaker uppgavs vara arbetsmiljön och arbetstiderna. Här finns barnmorskeresurser och det gäller alla regioner men det krävs en förändring. Det handlar om en kombination av ökad barnmorskebemanning och att kunna arbeta kvinnocentrerat, tillsammans med arbetsgivare som vågar satsa på hållbara nya arbetstidsmodeller och lön efter kompetens.

Trots miljarder från regeringen till förlossningsvård och kvinnors hälsa, kan barnmorskor och kvinnor fortfarande inte påverka utvecklingen. Kompetensförsörjningen, ett fokus för budgetsatsningen, har hittills inte fått fram särskilt många fler barnmorskor. Budgetmedel har istället använts till att anställa annan personal med lägre kompetens, i Region Stockholm med 10 procents ökning, och istället färre barnmorskor totalt vid en jämförelse mellan 2017 och 2019. Gravida kan inte välja evidensbaserade vårdformer med en känd barnmorska genom graviditet och förlossning eller hemförlossning inom ordinarie vårdutbud, där kontinuitet och jämlikhet är ledord, trots intentionerna i budgetsatsningen. Det pågår ett nationellt ”ojämlikt projekt” där det är upp till varje region vilken kvinno- och förlossningsvård som ska utvecklas och vilken personalkategori som ska anställas. Det påverkar både oss barnmorskor och de kvinnor och familjer vi möter.

Svenska Barnmorskeförbundet uppmanar regeringen och arbetsgivarna att investera i barnmorskor. Stå upp för den legitimerade barnmorskans kompetens och garantera en god vård och god hälsa för alla.

___________________________________________________________
Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets policydokument 
Läs mer om Vårdformer, Hemförlossning, Amning och Vård efter förlossning.
__________________________________________________________