Barnmorskan Erica Solheim Svenska Barnmorskeförbundet

Internationella barnmorskedagen 2023 ”Together Again: From Evidence to Reality”

Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023: ”Together Again: From Evidence to Reality”.

Den 5 maj är Barnmorskans dag. Vi firar idag en profession som är helt central för kvinnors hälsa.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i år gemensamt kommit överens om att avsätta 1,6 miljarder kronor till förlossningsvård och kvinnors hälsa. Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen och en skyldighet för varje enskild regionen att redovisa hur pengarna använts.

I Vårdanalys Rapport  2023:4 : ”Över tiden – En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa” kan vi ta del av myndighetens slutsatser vilket bland annat är: ”Satsningen saknar tydliga mätbara mål och tänkta effekter, vilket medför att det är svårt att utvärdera den. Det går inte heller att kartlägga hur regionerna har använt medlen eller om satsningen inneburit ett nettotillskott för verksamheterna. Utöver det saknas en långsiktig plan för hur resultaten ska permanentas.”

Årets tema, Together Again: From Evidence to Reality, har valts av det internationella barnmorskeförbundet (International Confederation of Midwives) och betonar vikten av att samarbeta och genomföra effektiva åtgärder baserade på vetenskapliga bevis.

Jag vill därför uppmana alla barnmorskor att organisera er i professionen och vår egen organisation: Svenska Barnmorskeförbundet. Bär er yrkesstolthet. Det är tid för nutidens barnmorskor att kämpa för en mödra- och förlossningvård och kvinnohälsovård som byggs på evidens och jämlikhet och ger utrymme för olika människors behov. Vi bär alla detta ansvar. Vi kan inte alla göra allt, men du kan göra något. Med start idag den 5 maj på internationella barnmorskedagen.

Kollega, det är din dag – det är Barnmorskans dag!