Magdalena Mattebo Foto Mälardalens Högskola

Hallå där Magdalena Mattebo!

Den 18 december håller barnmorskan Magdalena Mattebo sin docentföreläsning om ungdomars hälsa och sexualitet.

Hallå där Magdalena Mattebo: Grattis till din docentur!
Vad krävs för att bli docent?

Det krävs att du forskar vidare efter disputation, publicerar artiklar i vetenskapliga tidskrifter, presenterar forskning nationellt och internationellt på vetenskapliga konferenser, skriver lärobokskapitel, undervisar och handleder studenter och mycket annat.

Du har ägnat dig åt ungdomars hälsa och sexualitet i din forskning. Det har handlat om porr och hur det påverkar ungdomar och om hur ungdomar ser på information om levnadsvanors betydelse för framtida graviditet. Vad forskar du på just nu?

Jag forskar i olika projekt. Ett projekt handlar om ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. Tillsammans med kollegor har jag kartlagt psykisk hälsa och välbefin­nande bland ungdomar i högstadieskolor. I en klassrumsen­kät har cirka 350 ungdomar i årskurs nio deltagit och preliminära resultat visar att ungefär häften uppnår kriterier för psykisk ohälsa. Vidare har nästan var tredje ungdom utsatts för någon form av fysiskt våld och var tionde för sexuellt våld.

I ett doktorandprojekt utvecklar vi ett digitalt stöd som kan användas inom ungdomsmottagning för att fånga unga i risk för ohälsa. Det ska användas av både ungdomar och personal i samband med besök. En prototyp har utvecklats och ska testas under nästkommande år.

Många unga saknar arenor där det går att prata med vuxna om sin hälsa, sexualitet och relationer. Jag vill med min forskning bidra med kunskap som ska komma till nytta för ungdomar, oav­sett vilken verksamhet eller arena ungdomar söker sig till.

Forskning om ungdomars hälsa och sexualitet, vad saknas idag?

Det behövs nya studier för att kartlägga sexualvanor, pornografikonsumtion, inställning till sexualitet, normer och värderingar, kroppsuppfattning och frågor som berör hälsa och levnadsvanor. Det finns också behov av intervjustudier där unga berättar om hur det är att navigera i dessa frågor i dagens samhälle. Med tanke på ämnets karaktär är det viktigt att genomföra nya studier regelbundet.

Har du något drömprojekt du skulle vilja göra?

Då skulle jag vilja satsa på forskningsprojekt som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter där betoningen skulle inriktas mot rättigheter.

___________________________________________________________

Barnmorskan Magdalena Mattebo är anställd som universitetslektor och verksam på barnmorskeprogrammet på Mälardalens Högskola samt associerad forskare till Institu­tionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningen ge­nomförs med både kvantitativ och kvalitativ design då de olika ansat­serna berikar och fördjupar forsk­ningsfrågorna.

___________________________________________________________

Välkommen till Magdalena Mattebos docentföreläsning!

Titel: Ungdomars hälsa och sexualitet
Datum: 2020-12-18
Tid: 13.15-14.15
Plats: Zoom, Join Zoom Meeting
https://mdh-se.zoom.us/j/68848260682

Till följd av pandemin kommer föreläsningen endast att ges digitalt via Zoom-länk.
Därmed blir det inte heller något efterföljande mingel.
____________________________________________________________________________