Barnmorskan och doktoranden Hanna Fahlbeck
Kontinuitetsmodell för barnmorskor. Forskningsprojekt för att undersöka svenska barnmorskors erfarenheter, attityder och intresse av att arbeta i kontinuerlig vårdmodell. Kontakt och frågor doktorand Hanna Fahlbeck Uppsala universitet.

Gör din röst hörd: forskningsprojekt för att undersöka svenska barnmorskors erfarenheter, attityder och intresse av att arbeta i kontinuerlig vårdmodell

Vad tycker du som barnmorska om barnmorskeledda kontinuitetsmodeller för vård i samband med graviditet och barnafödande?

Världen behöver barnmorskor mer än någonsin, men tyvärr lämnar många barnmorskor yrket. Kan nya vårdmodeller med fokus på kontinuitet locka tillbaka barnmorskor eller få fler att vilja stanna? Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att få till stånd kontinuitetsmodeller i Sverige? Dessa frågor vill vi kunna besvara i nedanstående projekt där vi behöver din medverkan!

Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet såsom caseload, där en barnmorska följer kvinnan/paret genom graviditet, födsel och eftervård, har stora fördelar för kvinnors och barns hälsa och minskar risken för utbrändhet hos barnmorskor enligt internationell forskning. Tillgången till vårdmodeller med barnmorskekontinuitet i Sverige är begränsad. Regeringen har ålagt Socialstyrelsen att ta fram nationella riktlinjer för förlossningsvården (S2021/05135), där kontinuitet, delaktighet och jämlik vård eftersträvas. Dessa nationella riktlinjer skulle kunna innebära att kontinuitetsmodeller ges större utrymme i Sverige. Det är därför viktigt att få kunskap om barnmorskors intresse och villighet att arbeta i kontinuitetsmodeller. Vi genomför ett forskningsprojekt för att undersöka svenska barnmorskors erfarenheter, attityder och intresse av att arbeta i kontinuerlig vårdmodell.

Kontinuerlig vårdmodell för barnmorskor innebär att en barnmorska eller en grupp av barnmorskor ansvarar för kvinnan och familjen under graviditet, förlossning samt den första tiden efter barnets födelse. Denna modell ökar i förekomst internationellt, och har visat sig uppnå mycket goda utfall i form av färre interventioner, fler spontana födslar och färre prematura födslar. Kontinuitetsmodeller genererar också högre nivåer av tillfredsställelse hos kvinnan, vilket har visats i flera randomiserade kontrollerade studier. Kontinuitetsmodeller rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

På senare år har barnmorskor världen över uppvisat en tendens att överge professionen, mestadels på grund av utmaningar i arbetsmiljö, arbetsbelastning och brist på professionellt erkännande. Dessutom beskrivs att många barnmorskor ifrågasätter sitt yrkesval. Forskning har å andra sidan visat att arbete i kontinuerlig vårdmodell verkar skapa en mer hälsosam arbetsmiljö för barnmorskor samt resulterar i lägre nivåer av utbrändhet, jämfört med skiftarbete på sjukhus. Att bygga tillitsfulla relationer genom att följa kvinnan under graviditet, födsel och den första tiden med barnet ökar barnmorskans känsla av ansvar och autonomi, vilket i sin tur resulterar i en högre tillfredsställelse med arbetet. Flexibla arbetstider och möjligheten att få använda sin fulla kapacitet som barnmorska har också uppmärksammats som positivt i modellen. Vidare beskrivs att känslan av tillfredsställelse och självständigt yrkesutövande överträffar svårigheterna i att arbeta långa skift och i beredskap.

Webbenkät: Kontinuitetsmodell för barnmorskor

För att delta i och göra din röst hörd, scanna QR-kod som tar dig till frågeformuläret. Vill du hellre ha en utskriven version, skicka ett mail med kontaktuppgifter så ordnar vi det.

Direktlänk till webbenkäten.

Har du frågor eller funderingar kring projektet, tveka inte att höra av dig till projektansvariga!

Hanna Fahlbeck
Barnmorska, doktorand, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet.  hanna.fahlbeck@kbh.uu.se

Ingegerd Hildingsson
Barnmorska, professor, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Uppsala universitet. ingegerd.hildingsson@kbh.uu.se

Margareta Johansson
Barnmorska, docent, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet. margareta.johansson@kbh.uu.se

Birgitta Larsson
Barnmorska, lektor, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet högskola. birgitta.larsson@shh.se

___________________________________________________________

Artikel med QR kod är publicerad i Jordemodern nr 7 Nov 2021.

___________________________________________________________