Försiktighetsprincipen ska råda för gravida

Arbetsmiljöverket slår fast i ett skyddsombudsärende i Värmland att gravida inom vården inte ska ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för det nya coronaviruset. De skriver också i sitt yttrande att om de får in liknande ärenden kommer liknande beslut fattas. Det är välkommet med ett förtydligande och att försiktighetsprincipen ska råda.

Svenska Barnmorskeförbundet har vid upprepade tillfällen lyft frågan om gravida och behovet av särskilda hänsyn. Det handlar om gravid personal men det handlar också om gravida kvinnor generellt. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) har i en särskild riktlinje rekommenderat att gravida ska ta ut föräldrapenning från vecka 36 eller arbeta hemifrån för att undvika smitta. Det är bra men det finns också en inbyggd ojämlikhet i det rådet eftersom förutsättningarna för att arbeta hemifrån är väldigt olika och även beroende av ekonomisk situation och sociala förhållanden. Den som har det ekonomiskt bra stannar hemma och sparar föräldrapenning och den som behöver spara varenda föräldrapenningdag går och jobbar ändå. Det borde vara en självklarhet utifrån kunskapsläget och för att skapa en jämlik situation, att alla gravida kan erbjudas graviditetspenning för att kunna stanna hemma sista månaden om andra möjligheter saknas.

Att vara barnmorska och ha en ökad risk för att komma i direktkontakt med covid-19 smitta innebär naturligtvis en större utsatthet men det är tänkvärt att Arbetsmiljöverket menar att kunskapsläget fortfarande är oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. Försiktighetsprincipen borde alltid råda, för alla gravida och definitivt för gravid personal inom vården, och att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

För barnmorskor verksamma inom kvinnovården i olika regioner finns det nu väldigt olika budskap kring skyddsutrustning. Det förekommer mer skyddsutrustning än i våras och fler använder visir i all patientnära kontakt, ibland tillsammans med ansiktsskydd, och ibland inget alls. Regionerna har inte en samsyn kring hur skyddsutrustningen ska användas vilket stärker behovet av en tydlig riktning kring gravid personal och covid-19 smitta.

Det pågår ett intensivt insamlande av data och forskning i realtid kring coronapandemins effekter för gravida och barnen. Det kommer snart komma mer information om vad vi har att förhålla oss till. Fram till dess är Arbetsmiljöverkets ställningstagande välkommet och det ger en signal om att gravida överlag borde ha rätt till en individuell bedömning för att få möjlighet att undvika smitta.

__________________________________________________________

Arbetsmiljöverket 20200918
Gravida och Covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda.

_________________________________________________________

Arbetsmiljöverket: Graviditet och amning

__________________________________________________________