Barnmorskan Mia Barimani och boken Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård: Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper.

Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård

Hösten 2021 publicerades en ny digital bok som vänder till alla som leder eller ska leda föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar på mödrahälsovården och barnhälsovården.

Bokens titel är Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård:
Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper.

En av författarna är barnmorskan och numera professor Mia Barimani.

Hallå där Mia Barimani: Vilka är ni som har skrivit boken?

Vi är en forskargrupp från Linköpings universitet och Karolinska Institutet och boken presenterar de fynd vi gjort inom ramen för två stora forskningsprojekt om föräldragrupper med medel från Vetenskapsrådet. Karin Forslund Frykedal är professor i pedagogik, Anita Berlin är docent i pedagogik inom omvårdnad, jag var då docent i reproduktiv hälsa och Michael Rosander är biträdande professor i psykologi. Tillsammans representerar vi alltså disciplinerna pedagogik, vårdvetenskap och psykologi.

Kan du beskriva projekten?

Det första projektet inleddes 2013 och hette ”Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper–grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap”. Vi hade som mål att kunna ge en bild av hur föräldragrupper fungerar och vad föräldrar och ledare för dessa grupper upplevde var bra och vad som kunde förbättras. Det andra forskningsprojektet inleddes i januari 2017 och fick namnet ”Cooperative learning inom primärvården – en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie”. Målet med detta projekt var att se hur metoder som till exempel kooperativt lärande kunde appliceras på föräldragrupper

Mycket av det vi skrivit om utgår ifrån de olika studier som vi själva gjort inom ramen för de båda forskningsprojekten, men vi tar också upp sådant som framkommit i andra studier för att ge en mer komplett bild. Förhoppningen är att läsaren ska få tillämpade och användbara strategier, metoder och nya reflektioner kring detta område.

Under båda projekten har Michael Rosander varit projektledare. Ingrid Hylander docent i psykologi har faktagranskat texten.

Vem ska läsa boken och vad hoppas du att läsaren får med sig?

Boken vänder sig till barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssköterskor och handlar om föräldragrupper på mödrahälsovården (MHV) för blivande föräldrar som leds av barnmorskor. Den handlar också om föräldragrupper inom barnhälso­vården (BHV) för nyblivna föräldrar som leds av barnsjuksköterskor eller distrikts­sköterskor.

Vi hoppas att den som läser ska få en bra bild av de förväntningar och krav som kan förekomma i en sådan ledarroll tillsammans med ny kunskap om hur hen kan agera som ledare för föräldragrupper. Vi hoppas att även chefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ska läsa boken med behållning, om inte annat hoppas vi att det kan bli tydligt vad som krävs för att kunna genomföra föräldragrupper som bidrar till att blivande och nya föräldrar får så bra stöd som möjligt.

Är det en bok också för studenter?

Ja, boken passar bra att läsa för alla som någon gång i sin yrkesroll ska leda föräldragrupper.

Hur är boken uppbyggd?

Boken är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet tar vi upp de stödjande aktivi­te­ter som riktas till blivande och nya föräldrar. Kapitlet omfattar också vad övergången till föräldraskap innebär, både det som kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande men också utvecklande. Vi kommer även in på grupper av nya föräldrar som kan behöva extra stöd, till exempel ensamstående, samkönade, unga föräldrar och föräldrar som inte pratar svenska.

I kapitel två flyttar vi fokus till vad det är som ska stödjas – barnens och föräldrarnas behov. Kapitel tre behandlar föräldrarnas förväntningar och tankar om föräldra­grupper – vad vill föräldrar att för­äldragrupper ska ta upp och hur vill de att de ska genomföras. Kapitel fyra riktas till ledaren och ledarrollen. Vi kommer in på olika förhållningssätt kopplade till att vara ledare, men också hur man kan skapa förutsättningar för ett lärande för deltagande föräldrar. Vi granskar hur den profession­ella rollen ser ut, men också svårigheterna att uppfylla alla de förväntningar som finns på ledare för föräldragrupper. Femte kapitlet tar upp hur gruppen fungerar och vad som kan underlätta, men också försvåra arbetet med en grupp. Det handlar bland annat om hur man skapar trygghet, om roller, normer och strukturer i en föräldragrupp.

Vi avslutar med två kapitel som har fokus på strategier och metoder för att lättare kunna tackla potentiella problem och svårigheter, som kan finnas i föräldragrupper, och vända dem till något positivt. I dessa två kapitel beskriver vi kooperativt lärande och kollegial handledning och ger också konkreta förslag på hur dessa två metoder eller strategier kan tillämpas på föräldragruppen.

Boken innehåller också en referenslista med alla publikationer inom forskningsprojekten 2015–2021.

___________________________________________________________

Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård:
Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper

Forslund Frykedal, Karin, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Institutionen för Individ och Samhälle. Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige.
Berlin, Anita, Omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm Sverige
Barimani, Mia, Allmänmedicin och primärvård, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Linköpings Universitet och Karolinska Institutet 2021
Utgivare: Linköping Univeristy Electronic Press ISBN 978-91-7929-037-5
Tillgänglig från: 2021-09-30 Open Access i DiVA
DOI: 10.3384/9789179290375
DiVA, id: diva2:1599399

____________________________________________________________________________