Therese Lindberg, Maria Nordén Norman, Helén Bengtsson och Mattias Torell

Fackliga frågor & svar: Dygnsvila och veckovila – lösningarna är många

Runt om i landet har nu våra medlemmar arbetat på de scheman som anpassats efter dygnsviloreglerna. Både arbetsgivare och fackliga företrädare har lagt ned många timmar och dagar på att försöka få fram lösningar som är så bra som möjligt för arbetet i verksamheterna. Den stora utmaningen är, som alla förstår, verksamheter som pågår vid dygnets alla timmar.

I rapporten från SRAT maj 2022, ” Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt”, framkom det att över hälften av de tillfrågade barnmorskorna hade funderat på att säga upp sig under det senaste året. De tre vanligaste motiven var den tuffa arbetsmiljön med utebliven återhämtning, den låga lönen samt en vilja att byta arbetsplats som barnmorska. Konsekvenserna av detta syns i det stora deltidsarbetandets omfattning. Vi hoppas att en effekt av dygnsviloreglerna kan bidra till att motverka det som framkom i SRATs rapport (medlemsenkät) och skapa den återhämtning som efterfrågas och behövs.

Där arbetsgivaren bjudit in till dialog har vi som fackligt förtroendevalda fått möjlighet att komma med förslag. Vi har samverkat med arbetsgivare och diskuterat olika lösningar för arbetstider, både utifrån de nya reglerna, men även utifrån verksamhetens och arbetstagares perspektiv. På vissa arbetsplatser har nya ”turer” och till viss del även förändrade arbetssätt blivit en del av den tänkta lösningen.

Västerbotten

I Region Västerbotten vittnas det om att det varit en stor utmaning att få till bra schemaförslag som ska passa såväl arbetstagare som verksamhet. Vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Skellefteå har arbetstider debatterats flitigt. Nya arbetsturer kommer testas för vissa arbetspass under två schemaperioder för att senare utvärderas och justeras.  Att ”se utanför boxen” med alternativa lösningar där förändringar i arbetssätt kan vara en del i pusslet har diskuterats. Den minskade flexibiliteten i schemaläggningen är dock ett stort orosmoment, även kortare arbetspass såsom utbildningar och arbetsplatsträffar kan bli svårt att få in i schemapusslet. Att lösa korttidsfrånvaro kan också bli svårt då det är en arbetsplats med relativt få medarbetare.

Stockholm

Det har gått olika bra att korrigera schemat i Region Stockholm. Den enda kliniken i Region Stockholm som försökt att kliva utanför de tre traditionella turerna är Danderyd som försöker sig på ett överlappande schema med sex turer. På Södersjukhuset har många känslan att de behöver gå ned i tid för att klara livspusslet. Karolinska i Solna hade planerat att rotera in dagpersonalen på treskift innan beskedet om veckovilan dök upp som räddaren i nöden. Där var det innan dess omöjligt att få ihop scheman med 100 procents arbetstid utan många timmars överlappning. På Karolinska i Huddinge ser man en möjlig lösning i att övertyga tillräckligt många att jobba 12,5-timmarspass.

Kalmar

I Region Kalmar län har den skärpta tillämpningen inte lett till några förändringar i hur passen är utformade eller förlagda i nuläget. Diskussioner förs kring hur man får ett hälsosamt schema utifrån verksamhetens behov. Det är otydligt vad som gäller hur korttidsfrånvaro ska ersättas och kompenseras. Nu pågår schemaläggning inför jul och nyår och där uppstår också vissa svårigheter att bemanna på ett bra sätt. Att vi samtidigt som de skärpta reglerna börjar gälla även får en minskad flexibilitet i och med att våra bemanningsbarnmorskor fått sluta, enligt Regionens besparingsplan, ökar komplexiteten. Efter ett inledande starkt missnöje och önskan om ny dispens finns nu en försiktig optimism om att detta långsiktigt kommer förbättra för dygnet-runt-verksamheten.

Dygnsvila och veckovila

Reglerna som styr arbetstagarens rätt till dygnsvila och veckovila är lagstiftad samt hanterad i kollektivavtalet. Det binder och förpliktigar parterna att förhålla sig till och följa dessa regler. Konsekvenserna är annars kollektivavtalsbrott eller brott mot Arbetstidslagen. På många ställen vittnas det om mycket fokus på undantag och dispenser istället för att hitta lösningen i ett nytt schema samt ett schema som vilar på den faktiska bemanningen och en rimligt dimensionerad verksamhet. Missbruk av ” oförutsedd händelse” måste påtalas och lyftas. Att det inte har rekryterats personal är svårt att se som oförutsedd händelse. Det är ett tydligt faktum som syns i vakanser.

Många regioner befinner sig i ekonomisk kris där besparingar göras i alla verksamheter. En effekt är att många regioner inför hyrstopp. En konsekvens kanske kan vara att arbetsgivarna nu på allvar ser till arbetsvillkor och förhållanden förbättras samt att det finns bra ekonomiska incitament att ta en anställning. Långsiktig löneutveckling, kompetensutveckling/ verksamhetsutveckling samt tid för återhämtning är viktiga förutsättningar för att detta ska kunna ske.

Therese Lindberg
Facklig förtroendevald SRAT Svenska Barnmorskeförbundet, Region Västerbotten
styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Maria Nordén Norman
Facklig förtroendevald SRAT Svenska Barnmorskeförbundet, Region Stockholm,
Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Helén Bengtsson
Facklig förtroendevald SRAT Svenska Barnmorskeförbundet, Region Kalmar
styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Mattias Torell
Biträdande Förhandlingschef SRAT mattias.torell@srat.se
SRAT Akademiker i samhällsbärande professioner. Ett fackförbund inom Saco.

___________________________________________________________

Tidigare publicerat i Jordemodern nr 7 Nov 2023.

___________________________________________________________