Mattias Torell SRAT och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Fackliga frågor och svar Svenska Barnmorskeförbundet en del av SRAT: Lön 2022

Under 2022 har löneöversynerna i regioner av många olika anledningar genomförts och slutförts vid olika tidpunkter under året. Normalt sett gäller 1 april för fastställande av ny lön.

Det är av stor betydelse att förberedelserna startar i god tid och att politikerna redan när de beslutar om nästa års budget tar höjd för en bra löneutveckling och skapar utrymme för att skapa bra lönestrukturer som uppmuntrar utveckling, långsiktighet och måluppfyllelse hos arbetstagaren.

Det industrimärke som balanserar löneökningar på marknaden har under 2022 varit långt ifrån den samhällsekonomiska verklighet som vi befinner oss i. Märket sattes i en annan tid där krig, energikris, inflation och räntehöjningar inte hade briserat. Parterna inom industrisektorn har nu tagit upp förhandlingar gällande lön inför 2023. Förhandlingar som tar sin utgångspunkt i en ekonomisk verklighet vi inte har upplevt tidigare. En viktig målsättning är att komma tillbaka till reallöneökningar så snabbt som möjligt utan att inflationen skenar ännu mer.

Trots den krassa ekonomiska samtiden har arbetsgivarna ett ansvar för barnmorskornas löneutveckling. Ska barnmorskekrisen vända behöver arbetsgivarna vidhålla långsiktiga strategier för lön som avspeglar kompetens samt skapa incitament för barnmorskor att stanna hos sin arbetsgivare. På många platser i landet är bristen stor på barnmorskor och rekryteringen är många gånger förknippad med att en barnmorska flyttar till orten, vilket innebär stora privatekonomiska beslut. Det betyder att det måste finnas en bra löneutveckling och en tydlig progression över tid hos en arbetsgivare för att skapa incitament för att flytta dit.

Det är också helt avgörande att arbetsgivare tar på allvar att barnmorskor lämnar yrket och/eller söker sig till arbetsplatser med andra bättre förutsättningar, till exempel som sjuksköterska. Fler behöver välja att utbilda sig till barnmorska men det behövs samtidigt krafttag för att barnmorskor ska orka arbeta heltid för en bra livsinkomst, kunna göra ett bra arbete och att det avspeglas i lönen.

Många regioner visar att de prioriterar barnmorskor i 2022 års löneöversyn. Det är glädjande att se detta då det är en avgörande fråga. Kan regionerna vidmakthålla detta framöver kan nödvändiga förändringar i lönestrukturen ske. Lönedialogen måste få ta tid och kvaliteten i den behöver höjas och än mer kopplas till individens resultat och utveckling. För att detta ska kunna ske behöver även barnmorskechefer få bra villkor, lön och arbetsmiljöförhållanden för att kunna genomföra dialogen kontinuerligt. Allt för många chefer inom barnmorskeområdet har alldeles för många medarbetare att arbetsleda. Ur ett jämställdhetsperspektiv är frågan viktig då det påverkar allas villkor.

Nu tar vi nya tag inför löneöversyn 2023 och vässar våra argument för en fortsatt positiv utveckling trots de ekonomiska problembilder vi nås av.

Mattias Torell, biträdande förhandlingschef SRAT                                                                    Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT