Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Frågor och svar om löneöversyn 2022

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT: frågor och svar om löneöversyn 2022.

Vad ska mitt lönesamtal handla om?

Lönesättande chef ska vara så tydlig som möjligt kring vad din nya lön bygger på samt spegla detta i de lönekriterier som används. Saklig kritik ska också följas med sakliga tankar om hur det kan förbättras. Det handlar om att genom din lön synliggöra och värdera ditt bidrag till verksamhetens resultat.

Jag hörde i lunchrummet att mina två kollegor fick 200 kronor mer än mig trots att de inte är bättre än mig på något sätt?

Lönen sätts individuellt och differentierat av lönesättande chef. Den nya lönen ska kunna förstås av individen som lönesätts. Lönen sätts inte i relation till dina kollegor. Lönesamtalet handlar inte heller om dina kollegors lön och deras prestation.

Hur ska mina fackliga företrädare kunna påverka lönen?

Dina fackliga företrädare på din arbetsplats sätter inte din individuella lön. Däremot lyfter de viktiga lönefrågor för gruppen i överläggningen med arbetsgivaren där de synliggör de behov som de ser för gruppen. Vidare lämnar de sin syn på lönestrukturen gällande sina medlemmar. Det kan bland annat handla om relationen till andra yrkesgrupper som är jämförbara. Det kan röra frågan om löneutveckling för seniora barnmorskor som på olika sätt halkat efter många års bristsituation. Det är viktigt att det finns en löneutveckling som speglar kompetenshöjning från sjuksköterska till barnmorska. Ett viktigt arbete är politisk påverkan, det är de som sätter ekonomiska ramar för verksamheten.

Jag omfattas inte av löneöversynen 2022 säger min arbetsgivare?

Det kan finnas flera svar på den frågan. Har du nyligen anställts så kan det framgå av ditt anställningsavtal att du är lönesatt i 2022 års nivå. Du har då förhandlat din lön vid anställningen. Det är viktigt att du hör av dig till din fackliga företrädare så att de kan övervaka frågan.

Min arbetsgivare säger att de inte har så stora möjligheter att höja min grundlön men att de kommer att skriva upp mitt lönetillägg med 1500 kronor? Är det bra?

Visst, pengar är alltid bra. Viktigt att komma ihåg är att lönetillägg är kopplade till uppgifter eller liknande. Det innebär att de inte är en del av din grundlön och kan därför tas bort enkelt. Viktigare är att din grundlön justeras. Lyft frågan vad arbetsgivaren vill med din lön och din utveckling på lång sikt.

Min chef säger att alla är lika bra och lika viktiga och kan därför inte göra någon skillnad i lönepåslag.

Det är inte i linje med vårt avtal. Att det skulle förhålla sig på det sättet är osannolikt. Det handlar snarare om en lönesättande chef som inte vågar fatta beslut samt inte har gjort grundjobbet för sin lönesättning. Någon som är erfaren och skicklig och arbetat inom verksamheten under många år har goda grunder för att den lönen ska avspegla individens betydelse för verksamhetens drift och utveckling. Lönesättande chef måste ta ansvar för hela spannet och fatta beslut om hur prestationer ska premieras och hur lönebilden ska se ut framgent. Ingen kommer stanna i en verksamhet där enhetslön råder.

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.