Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Mattias Torell, biträdande förhandlingschef SRAT

Eva Nordlund och Mattias Torell: Vårdförbundets övertidsblockad och strejk är över

Sommaren kom en bit på väg innan Vårdförbundets övertidsblockad och strejk var över. Tack för ert tålamod när vi alla försökt göra det begripligt hur den ”svenska modellen” hänger ihop. Ibland saknas det även fackligt förtroendevalda barnmorskor på er arbetsplats och vi får då jobba med kommunikationen och stödet på ett annat sätt, mer från centralt håll och med skriftlig kommunikation. Bli facklig företrädare! Det är bra att kunna diskutera, påverka och stötta medlemmarna på arbetsplatsen.

Nådde Vårdförbundet fram? Både ja och nej men det finns fortfarande delar som behöver klarna. En viss arbetstidsförkortning kunde förhandlas fram för en, vad det förefaller, ordentligt avgränsad grupp och det kostade en del av det löneutrymme som samtidigt förhandlades fram. På flera håll är redan arbetstidsmåtten lägre i de lokala avtal som finns på plats sen tidigare.

Från märket på 3,3 % löneutrymme avsätts nu från alla Vårdförbundets medlemmar 0,25% till att bekosta arbetstidsförkortningen. Det garanterade utfallet för hela Vårdförbundets medlemsgrupp landar därför på 3,05 procent. Retroaktiv lön för Vårdförbundets medlemmar gäller från den 28 juni. Sen är det i den lokala löneprocessen som arbetsgivaren fastställer den individuella och differentierade lönen utifrån de ekonomiska medel som arbetsgivaren har.

SRATs och därmed Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar, omfattas av HÖK T (Huvudöverenskommelse T) som är tecknat mellan AkademikerAlliansen där SRAT och SKR/Sobona ingår. Avtalet innehåller inte några betalningar som ska tas från ett tänkt löneutrymme för de olika lösningar som förhandlades fram under vår avtalsrörelse.

SRAT har fortsatt ett så kallat sifferlöst löneavtal som kan ge från 0 till hur många procents löneökning som helst. ”Potter” existerar inte utan det som finns är arbetsgivarens idé om vilket ekonomiskt utrymme som finns avsatt för att ge en löneökning utifrån kompetens, prestation och förhoppningsvis inte bara utifrån brist på barnmorskor. Själva avtalet (HÖK T) pekar tydligt ut vikten av lönedialog mellan chef och medarbetare och att det samtidigt ska finnas välkända och tydliga lönekriterier. Målet är att högpresterande medarbetare som starkt bidrar till verksamhetens stabila drift och utveckling får en bra löneutveckling. Det ligger i sakens natur att yrkesskickliga måste ha en bra löneutveckling, de barnmorskorna är avgörande för verksamhetsutvecklingen samt att verksamheten är beroende av att de stannar kvar.

Även om du ingår i en grupp av barnmorskor på en arbetsplats där arbetsgivaren valt att vänta med din lönesättning till Vårdförbundets avtal är klart; ska du få din lön retroaktivt från 1 april enligt SRAT:s löneavtal och även få en individuell lönesättning som ska framgå av ett kvalitativt lönesamtal.

Det så kallade normerande märket som sätts på den konkurrensutsatta industrisektorn är för 2024 3,3 procent. Som regel används fortfarande industrins ”märke” som utgångspunkt och riktningsgivande för lönesättning inom vården. Bra eller dåligt? Det är så det fungerar än så länge. I flera regioner är löneöversynen avslutad för SRAT och vi kan se att arbetsgivare satsat märket (3,3%) eller mer på våra medlemsgrupper och därför lyssnat på det vi yrkat på i överläggningar. Där finns barnmorskorna.

Bra att veta är att samtliga förbund inom vården kommer att ingå i ett arbete tillsammans med SKR som handlar om arbetstidsregler, löneavtalen, kompetensförsörjning samt friskfaktorer i välfärden. Det är ett viktigt arbete som kan sätta ut nya linjer för eventuella framtida förändringar. Det kan klargöra många komplexa förhållanden och avtal lokalt som idag uppvisar en splittrad bild. Den diskussion och analys som kommer ske i dessa partsarbeten sätter förbundet stort värde på. Vilka behov av lösningar finns i sektorn? Hur vänder vi den dåliga utvecklingen kring arbetsmiljön? Vad behövs för att alla de yrkesgrupper som bär upp sjukvården ska kunna få fler kollegor och vilja stanna kvar?

Vi hoppas nu att du som barnmorska och medlem är uppdaterad. Föreningsfriheten är stark i Sverige och när det kommer till lön är det Barnmorskors prestationer som ska bedömas och inte deras fackliga tillhörighet. Om du får problem av något slag eller har frågor, tveka inte att kontakta din fackligt förtroendevalda kollega alternativt kansliet på SRAT.

Sommarhälsningar från
Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Mattias Torell, biträdande förhandlingschef SRAT