Barnmorskorna Marie Oscarsson och Susanne Georgsson.

Etik för barnmorskor

Barnmorskorna Marie Oscarsson och Susanne Georgsson är ansvariga redaktörer för en alldeles ny bok. Det är den första svenska etikboken med inriktning på barnmorskans huvudområden: reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Marie Oscarsson är professor och verksam på Linnéuniversitetet. Susanne Georgsson är professor och rektor på Röda Korsets Högskola. Maries forskningsområde är klinisk forskning inom reproduktiv och sexuell hälsa med fokus på screening och gynekologisk cellprovskontroll. Susanne har framför allt ägnat sig åt forskning om information och möjlighet till informerat val vid fosterundersökningar, men också andra projekt inom området reproduktiv och perinatal hälsa. Båda är barnmorskor med klinisk erfarenhet av mödrahälsovård och förlossningsvård.

Under sina år som programansvariga och lärare i barnmorskeprogrammet har de bägge saknat underlag för etisk diskussion inom barnmorskans specifika arbetsområden. Böcker i grundläggande etik har funnits, men en bok med fokus på de komplexa frågor en barnmorska stöter på har saknats. Marie Oscarson tog kontakt med förlaget Studentlitteratur som sammanförde henne med Susanne Georgsson.

Hallå där Marie Oscarsson och Susanne Georgsson:
Ni är bägge ansvariga redaktörer. Hur har arbetet med boken gått till?

Vi träffades och diskuterade vilket upplägg boken skulle ha. Vi ville att kapitlen skulle utgå från specifika ämnesområden där vi utifrån vår erfarenhet visste att etiska konflikter kunde uppstå. En återkommande fråga har varit om det skulle finnas enskilda kapitel utifrån sårbara grupper som till exempel funktionshindrade eller migranter, men vi ville frångå att indela människor i grupper då individer ofta ställs inför samma problem oavsett. När vi bestämt ämnesområden så tog vi kontakt med barnmorskekollegor som vi visste hade stor kunskap, erfarenhet och engagemang i dessa frågor. Det är roligt att vi har intresserade kollegor och de flesta tackade omedelbart ja.

Färdigställande av ett kapitel är en lång process. Alla medverkande har skrivit utkast till manus som granskats av övriga medförfattare och manus har reviderats i flera omgångar. Vi har också haft en ständig dialog med Studentlitteratur.

Vilka områden berörs i de olika kapitlen?

Vi tar upp 17 olika områden. Alltifrån mer abstrakta och allmänna områden som barnmorskans etiska kod, riskkommunikation och forskningsetik till mer specifika områden som abort, antikonception, vårdkedjan och dödfödda barn.

Vem vill ni ska läsa boken?

Bokens målgrupp är barnmorskestudenter men den kan också läsas och användas av kliniskt verksamma barnmorskor och andra som arbetar inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

___________________________________________________________

Etik för barnmorskor
Redaktörer Marie Oscarsson och Susanne Georgsson
Studentlitteratur ISBN: 9789144133324

___________________________________________________________

International Code of Ethics for Midwives International Confederation of Midwives.

Den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning Svenska Barnmorskeförbundet).

___________________________________________________________