Barnmorskan Eva Nordlund

En profession – en organisation

Utredningen om att bilda ett fackförbund har nu inletts i enlighet med det beslut som togs på förbundsstämman 2017. Frågor från er medlemmar är viktiga bidrag för att kunna göra en så bred och heltäckande utredning som möjligt. Här nedan läser du en samling av frågorna hittills, samt förbundsstyrelsens svar. Välkommen att höra av dig om du har andra frågor!

Vilka är de viktigaste fackliga frågorna för Barnmorskeförbundet?

Utbildning, kompetens och erfarenhet ska löna sig! Det behövs tydliga kompetensstegar som genererar lön och vi behöver ständigt bevaka rätten till semester och goda arbetsvillkor utifrån barnmorskors behov. Och nya arbetstidsmodeller behöver utvecklas som passar den professionella utveckling av kvinno- och mödravården.
En enad barnmorskekår och organisation ger nya möjligheter och kan skapa öppningar som leder till positiva och hållbara förändringar för både barnmorskor som anställda och för arbetsgivare, med det gemensamma målet att förbättra hälso- och sjukvården och kvinnor och barns hälsa.

Vad händer med professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet om vi också samtidigt blir fackförbund?

Barnmorskeförbundet kommer att fortsätta driva professions- och kompetensfrågor och samtidigt även driva de fackliga frågorna. Som medlem kommer du automatiskt att få ta del av båda delarna. Det nya Barnmorskeförbundet kommer att kunna erbjuda samtliga barnmorskor; lärare, chefer, forskare och kliniskt verksamma, både en facklig tillhörighet och en yrkestillhörighet. Alla barnmorskor ska känna sig hemma i Svenska Barnmorskeförbundet.

Kommer en ny organisation att driva professionsfrågor för alla barnmorskor och verksamhetsområden?

Ja, det är själva drivkraften för att bilda ett eget fackförbund för barnmorskor. Att arbeta med de professionella frågorna och samtidigt arbeta med de fackliga löne-, avtals- och villkorsfrågorna för alla barnmorskor inom olika verksamhetsområden.

Kommer Barnmorskeförbundet att vara helt självständigt eller kommer det ske ett samarbete med annan organisation/annat förbund?

Det är en av de saker som ska utredas nästa år för att ta reda på vad som är optimalt och tryggar den nödvändiga avtalsrätten. Med stor sannolikhet kommer Svenska Barnmorskeförbundet att ha ett tätt samarbete med en organisation som har kollektivavtalsrätt.

Kommer Barnmorskeförbundet ha kollektivavtal?

Ja, annars är det inte hållbart att bilda ett fackförbund.

Kommer det finnas ett fackligt ombud hos mig på min arbetsplats?

Ja, det kommer att finnas förutsättningar att välja en förtroendevald på arbetsplatsen precis som tidigare. Förtroendemannalagen ger förtroendevalda rätt att få tid för att sköta sitt fackliga uppdrag. Inom vården kan även den förtroendevalda agera skyddsombud på arbetsplatsen vilket ytterligare stärker rätten att ta ansvar och agera kring medlemmar lokalt

Kommer Barnmorskeförbundet kunna ge juridisk hjälp till medlemmar?

Ja, i frågor som rör arbetsrätt, tolkning av kollektivavtal, arbetsmiljö samt hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Kan jag få ett snabbt svar på mina fackliga frågor om jag jobbar på en liten arbetsplats?

Ja, det kommer finnas möjlighet att få svar på fackliga frågor precis som tidigare. Organisationen på lokal nivå kommer utgöras av en eller flera förtroendevalda barnmorskor som i sin tur ingår i ett större nätverk där stöd och hjälp kommer att finnas i det arbetet. Det kommer också finnas en central organisation med hög kompetens i fackliga frågor som rör barnmorskeprofessionen.

Kommer det att bli dyrare för mig att byta fackförbund?

Nej, det kommer inte att bli dyrare. Om du idag är ansluten både till ett fackförbund och till Svenska Barnmorskeförbundet kan den totala årsavgiften eventuellt bli lite lägre än den du har idag. Förbundet ska organisera studerandemedlemmar och under studietiden betalas ingen avgift. Pensionärer har reducerad avgift, preliminärt 30 kronor per månad.
(Det finns även ett politiskt förslag om att det återigen ska bli möjligt att göra avdrag för den fackliga avgiften från och med sommaren 2018.)

Vad ingår i den fackliga avgiften?

Du kan få stöd och rådgivning kring din individuella situation. Du kan också få juridisk hjälp om du hamnar i en svår situation på din arbetsplats eller i din yrkesutövning och du kommer att få tillgång till olika typer av försäkringar. I det fackliga uppdraget ingår att bevaka och förhandla för barnmorskors arbetsvillkor och lön med en tydlig koppling till utvecklingen av barnmorskans kompetens och kunskapsområde. Det ska bli tydligt att barnmorskor gör karriär genom kompetensstegar kopplat till lön. Det ska vara en tydlig strävan att arbetslivet ska vara hållbart genom hela livet och resultera i att det går att arbeta heltid.

Vad händer med Barnmorskeförbundets lokalföreningar?

Lokalföreningarna kommer att finnas kvar i nuvarande struktur men med utgångspunkten att professions- och fackliga frågor hänger samman. Tillsammans kommer barnmorskor med olika intresseområden kunna bidra med kunskap och engagemang. Detta kan också stimulera till mer aktivitet i lokalföreningarna.

Kommer det att finnas tillgång till en fackexpedition lokalt?

Så här tidigt i utredningen går det inte att svara på, mycket beror på medlemsantal och engagemang hos barnmorskor. Förtroendemannalagen innebär att en förtroendevald har rätt till facklig tid från arbetsgivaren. Det innebär rent principiellt att det kan vara möjligt att bygga fackexpeditioner om det behövs.

Kommer Barnmorskeförbundet få facklig tid på arbetsplatsen?

Ja.

Vad händer med de barnmorskor som idag är fackligt förtroendevalda och arbetar för Vårdförbundet?

De är välkomna in i det nya Barnmorskeförbundet och skulle utgöra en stor resurs med sin fackliga bakgrund, erfarenhet och kunskap. I vilken omfattning Barnmorskeförbundet skulle kunna bygga upp en organisation med heltidsanställda förtroendevalda över hela landet behöver utredas.

Kan jag som medlem i Barnmorskeförbundet få facklig utbildning?

Ja, om du är förtroendevald. Det är i nuläget för tidigt att säga vilken typ av utbildningar eller andra aktiviteter som skulle kunna erbjudas övriga medlemmar.

Om vi lyckas organisera Sveriges barnmorskor blir vi tillräckligt starka då?

Inför ett beslut om att Svenska Barnmorskeförbundet även ska utgöra ett fackförbund ska det vara tydligt klarlagt vid vilka förhandlingsbord Barnmorskeförbundet kommer att befinna sig i framtiden. Ett förbund med många medlemmar kommer att vara den attraktiva förhandlingsparten för arbetsgivarna, därför är grunden till styrka att tillräckligt många medlemmar följer med in i det nya Barnmorskeförbundet. Förbundsstyrelsen är övertygad om att spetskompetensen hos barnmorskor och den mindre gruppen att förhandla för och med kommer att vara intressant för arbetsgivarparten.

Vad händer om vi blir för få medlemmar som går över i det nya fackförbundet Svenska Barnmorskeförbundet?

Då kan vi inte bilda ett fackförbund för barnmorskor. Målet är att redan innan ombildandet ha en uppfattning om hur många barnmorskor/ medlemmar som kommer att ansluta sig för att inte hamna i en sådan situation. Svenska Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation för landets alla barnmorskor. Ett ja till att bilda ett fackförbund ska vara väl förankrat innan steget tas.

Kommer det att finnas en stabil ekonomi i en ny organisation?

Ja, definitivt. Förutsatt att medlemsantalet är tillräckligt stort.

Under våren 2018 kommer mer och uppdaterad information gällande den pågående utredningen att publiceras och även skickas ut till samtliga medlemmar. Det är nu viktigt att du som enskild medlem och via din lokalförening ställer just dina frågor, tveka inte att kontakta Svenska Barnmorskeförbundets kansli eller förbundsstyrelsen.

___________________________________________________________

Frågor och svar om fackförbund Svenska Barnmorskeförbundet januari 2018

___________________________________________________________