Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg och vice ordförande Eva Nordlund.

Det finns lösningar på barnmorskekrisen

Så blev det sommar även det här året, och precis som tidigare år börjar sommaren med en underbemanning av barnmorskor på många arbetsplatser i Sverige.

Vi hör om hur arbetsgivare på olika sätt försöker lösa bristen med samma kortsiktiga lösningar som använts ett flertal år tillbaka. Ersättningar för att skjuta på semestern, höga arvoden för extrapass och bemanningsföretag. Lösningar som är dyra för arbetsgivaren och tröttar en redan sliten yrkeskår. Barnmorskor behöver också ha sina lagstadgade fyra veckors semester. Resten av året fortsätter barnmorskebristen att fördjupas i stora delar av landet och inga hittills vidtagna åtgärder verkar kunna stoppa det som pågår.

Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkät från förra året visar att 19 av 21 landsting bedömde att det är brist på barnmorskor. Den årliga sammanställningen visar också en tydlig förskjutning åldersmässigt där ett stort antal barnmorskor närmar sig eller nu går i pension. Trots en utökning av utbildningsplatser är det inte tillräckligt många barnmorskor som utbildas eftersom det saknas praktikplatser.

En annan tydlig trend är att nyutbildade barnmorskor väljer bort att arbeta på förlossningen, som verkligen behöver fler barnmorskor. De barnmorskor som börjar på förlossningen efter examen slutar alltför ofta efter en kort tid på grund av stress och en otrygg arbetsmiljö.  De upplever brist på stöd från erfarna kollegor, ytterligare en effekt av för få barnmorskor.

Vad är det då som sker och hur ska det stoppas?

När barnmorskor lämnar yrket finns det flera orsaker. Ofta anges tuffa arbetsvillkor och att organisationerna har en förlegad syn på vårdandet som ett kall. En barnmorska vill ha möjlighet att arbeta professionellt i en lugn arbetsmiljö med en bra lön. 4,5 års studier på universitet måste återspeglas i lönekuvertet och det måste ge mer pengar att arbeta obekväma arbetstider. För att ge ett exempel så får en barnmorska som jobbar en vardagskväll ungefär 22 kr mer i timmen mellan 19 till 22.

…många beskriver att de inte kan arbeta professionellt på grund av för få barnmorskekollegor…

Den allvarligaste orsaken till att vi förlorar barnmorskekompetens är att många beskriver att de inte kan arbeta professionellt på grund av för få kollegor och att barnmorskan ansvarar för många kvinnor samtidigt. Då går det inte att ge det stöd varje enskild kvinna behöver, det gäller inom hela vårdkedjan mödrahälsovård, förlossning och eftervård under postnatalperioden.

Vi ser också en trend sedan några år att barnmorskor säger upp sig och börjar jobba som uthyrningsbarnmorska till högre lön och med större möjlighet att bestämma över sina arbetstider. En mycket kostsam lösning för de arbetsgivare som använder uthyrningspersonal. Kostnaden för regionerna blir ofta är fördubblad när fast personal byts mot hyrpersonal. Det gäller även barnmorskor.

Pengar som enligt oss borde satsas på att fastanställa fler barnmorskor för att lyckas med allt som ingår i det dagliga arbetet. Säker och god vård för kvinnan och hennes familj, lugn och trygg arbetsmiljö, vidareutbildning, mentorskap, systematisk utvärdering, patientsäkerhetsarbete och att arbeta i en stabil arbetsgrupp. Det är viktigt för en god och säker vård i samband med graviditet och barnafödande och övrig kvinnosjukvård.

Det är oacceptabelt att barnmorskor inte får lön och arbetsvillkor som gör det möjligt att stanna kvar i yrket med bibehållen hälsa och en livslön som ger en pension att leva på. Det ska vara möjligt och attraktivt att arbeta heltid. Om alla barnmorskor kunde och ville arbeta heltid så skulle vi inte ha den situation vi har idag.

Det som behövs är lön efter kompetens och med en tydlig löneutveckling över tid. Nya innovativa arbetstidsmodeller som avspeglar den vård barnmorskan ger och som ger barnmorskor större möjlighet att styra sin tid. Att arbeta på obekväma tider ska löna sig och vi måste bli fler som hjälps åt med detta.

Reproduktiv hälsovård är basvård

Svenska Barnmorskeförbundet har tidigare givit tydliga förslag på kvalitetsmått som kan utvärderas, ger bättre arbetsmiljö och bättre vård för kvinnor. Med sommarens tomma schema luckor tål det att upprepas.

  • En födande – en barnmorska.
  • Max 4 familjer per barnmorska på BB.
  • Max 80 inskriva gravida per barnmorska inom mödrahälsovården.

Vi anser att detta är basvård för kvinnor och fullständigt rimliga krav som gör att barnmorskor stannar i yrket. Tillsammans med arbetsgivarna är Svenska Barnmorskeförbundet beredda att hitta nya vägar för att säkra barnmorskekompetens där den behövs och en hållbar lösning för barnmorskors yrkesliv.

Ordförande Mia Ahlberg
Vice ordförande Eva Nordlund
Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Debatt artikel publicerad på
Svt OPINION ”Det finns lösningar på barnmorskekrisen” 2019-06-24

___________________________________________________________