Barnmorskan Eva Nordlund

Fackförbundsutredningen: Det är vi barnmorskor som kan våra frågor

Barnmorskekollegor, nästa vecka vet vi om Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av fackförbundet SRAT/Saco eller inte.

Om det blir ett JA när lokalföreningarnas ombud och styrelsen röstar på förbundsstämman den 14 november så börjar en ny och spännande fas i Svenska Barnmorskeförbundets historia. Vi ska då tillsammans bygga en ny organisation där vi hela tiden använder vår professionella kunskap för att utveckla barnmorskors arbete inom olika verksamheter till nytta för såväl barnmorskor, kvinnor, familjer och arbetsgivare. När barnmorskor får ett starkt fackligt mandat att förhandla kring villkor och lön så ökar kraften genom ett större direktinflytande på barnmorskors specifika behov och frågor.

Ett sådant exempel är den nödvändiga utveckling som är på gång för en ökad kontinuitet i vårdkedjan inom kvinnovården, vilket visat sig genom den kartläggning som såväl Socialstyrelsen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. Många kvinnor efterfrågar tryggheten i att möta kända barnmorskor. Sverige har kommit långt med en mödravård som ofta ger möjlighet att möta samma barnmorska men nu behöver ytterligare steg tas och mer kontinuitet skapas. Känd barnmorska under graviditet, födsel och under postpartumtiden är något som prövas och är på gång på flera håll i Sverige. Till det behövs naturligtvis bra avtal kring arbetstid, jourersättningar och lön. Av ett fackförbund krävs därför en djup förståelse kring varför barnmorskor kan vilja arbeta mer flexibelt, ha jour och att olika saker ger en bra arbetssituation. Lön är en sak men även friheten att lägga upp sitt arbete på ett evidensbaserat sätt, med lugnet i att känna de föräldrar som barnmorskan möter.

Överhuvudtaget kan en ökad rotation mellan öppenvård och slutenvård ge en variation i arbetet som ger barnmorskor mer ork. För att kunna skapa kontinuitet krävs inte bara innovativa arbetsgivare och barnmorskor utan även ett fack med kunskap om barnmorskors specifika profession och behov av utveckling för ett hållbart arbetsliv.

Hur ska vi orka jobba heltid ett helt arbetsliv?

För en stor fråga för barnmorskor är: hur ska vi orka jobba heltid ett helt arbetsliv?
Det är ett måste att göra något för att barnmorskor ska orka. Vägen dit kan se olika ut. Sänkt heltidsmått, arbetstidsmodeller som ger möjlighet till ledighet eller annan tid för återhämtning och en möjlighet att arbeta på ett professionellt och evidensbaserat sätt som ger en rimlig arbetsbörda.

Det är vi barnmorskor som kan våra frågor och vet vad vi barnmorskor behöver.

Tillsammans kan barnmorskor i Svenska Barnmorskeförbundet visa omvärlden nya vägar som både innefattar andra sätt att jobba och ger valmöjlighet för både de kvinnor vi tar hand och de olika barnmorskor vi är. Det är vi tillsammans som kan våra frågor och vet vad vi barnmorskor behöver. Det sker självklart inte över en natt men jag ser fram emot en otroligt utvecklande period med mycket energi och många nytillskott av fackligt engagerade. Redan nu finns lokalföreningar som har blivande förtroendevalda som vill engagera sig och det är så positivt.

Om det trots allt blir ett NEJ på förbundsstämman den 14 november så kommer det professionella arbetet fortsätta. Inte som tidigare utan med en tydlig kravspecifikation på vad vår profession behöver av ett fackförbund som ska värna barnmorskors yrkes-, villkors- och lönefrågor.

Barnmorskeförbundet som professionsorganisation är en levande organisation med stor legitimitet och den står stadigt. Nu finns en möjlighet att stärka professionen ytterligare och visa vad barnmorskor tillsammans kan göra.

Nu är det nog och därför går vi vidare!
En profession – en organisation.

___________________________________________________________

Fackförbundsutredning 2018
Svenska Barnmorskeförbundet extra förbundsstämma 14 november 2018

___________________________________________________________