Barnmorskan Karolina Lindén Foto Elin Lindström

COPE – Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Hallå där Karolina Lindén…

Namn Karolina Lindén
Titel
Doktor i Vårdvetenskap
Blev barnmorska år 2010
Disputerade år 2018
Nuvarande arbete Biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet
Kontaktuppgift mejl: karolina.linden@gu.se

COPE är en svensk multicenterstudie

Svenskt Nätverk för kliniska studier inom obstetrik och gynekologi (SNAKS), Perinatal-ARG och SFOG:s vetenskapliga nämnd har bjudit in samtliga svenska förlossningsenheter till ett forskningsprojekt avseende effekter av COVID-19 på graviditet, mamma och barn. Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin påverkar graviditetsutfall, mors och barns hälsa men även upplevelse av graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap för kvinnan och partnern. Projektet drivs i samarbete med förlossningsläkare, barnmorskor, infektionsläkare, narkosläkare, neonatologer och statsvetare.

Hallå där Karolina Lindén, vilken är din roll i forskningsprojektet?

Jag är vice ordförande i styrgruppen och ansvarar för föräldradelen i den enkätundersökning som genomförs med de som väntar barn och deras partner. Jag leder även arbetet med intervjuer av föräldrarna.

Vad ska ni försöka ta reda på?

I och med att detta är en ny infektion så är kunskapsläget skralt, både gällande medicinska faktorer som mor- och barnutfall, men inte minst hur föräldrarnas upplevelse av graviditeten och att föda barn påverkas av pandemin. Vi kommer att studera båda delarna. Förutom en omfattande enkätundersökning kommer vi att intervjua födande och deras partner för att nå fördjupad kunskap om hur det är att bli förälder under en pandemi och hur de restriktioner som införts påverkar dem. Vi kommer även att provta den födande och hennes barn till en biobank.

Vilka kliniker ingår i nuläget?

Följande kliniker har hittills tackat ja till att medverka i COPE: Akademiska Sjukhuset, Uppsala; BB Stockholm;  Danderyds sjukhus; Falu lasarett; Hallands sjukhus Halmstad; Hallands sjukhus Varberg; Helsingborgs Lasarett; Kristianstad lasarett; Lasarettet i Ystad; Länssjukhuset Kalmar; Norrlands universitetssjukhus Umeå; Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra; Skaraborgs sjukhus; Skånes universitetssjukhus; Stockholm Karolinska Huddinge; Stockholm Karolinska Solna; Stockholm Södersjukhuset; Sundsvalls sjukhus; Södertälje sjukhus; Södra Älvsborgs sjukhus Borås; Universitetssjukhuset Linköping; Vrinnevisjukhuset, Norrköping och Örebro sjukhus. Fler kliniker är på väg att ansluta sig.

Är det fler forskande barnmorskor som är med i projektet?

Ja! Även Maria Lindqvist vid Umeå universitet och Anna Wessberg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är verksamma i projektet.

När kan vi få ta del av resultat?

Intresset bland gravida och deras partners att vara med verkar, åtminstone initialt, vara stort. Redan inför start har ungefär 200 kvinnor hört av sig bara i Göteborg, och det är innan vi börjat tillfråga dem om medverkan. Vi kommer att analysera data fortlöpande och hoppas ha ett första utfall gällande någon av våra frågeställningar att presentera redan under hösten.

COPE
Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

I projektet ingår två olika delar och klinikerna och kvinnor/partners kan välja att gå med i en eller båda delar:

1) Att bygga upp en biobank med biologiska prover från mor och barn från både en grupp kvinnor utan symtom och en grupp med misstänkt/bekräftad COVID-19.

Båda grupper provtas vid inklusion under graviditet och vid förlossning och COVID-19 gruppen erbjuds även uppföljning med blodprover från mamma och barn cirka 2 månader efter förlossningen.

Insamling av proverna kommer att ske via biobank Sverige (www.biobanksverige.se), som har en standardiserad handläggning, ofta i samarbete med klinisk kemi, vilket underlättar provtagningen på de medverkande klinikerna.

2) Att följa barnets hälsa och föräldrars upplevelse/hälsa i form av enkäter och intervjuer. Barnen följs de första veckorna avseende infektionssymtom och föräldrarna skattar barnens utveckling under det första levnadsåret. Föräldrarna följs avseende sin tilltro till egen förmåga, stämningsläge, upplevd hälsa, känsla av sammanhang, hur de upplevde förlossningen och tiden därefter, tilltro till sin förmåga att amma (enbart den födande föräldern), hur de upplever att de knutit an till barnet och om de upplever kvarstående stress efter graviditeten, förlossningen eller den direkta tiden därefter.

Enkätutskick sker via ett webbaserat formulär, det vill säga kliniken behöver endast bidra med att inhämta samtycke och skriver in kvinnans och/eller partnerns e-adress i ett webbformulär.

Om ni vill veta mera eller har patienter som vill gå med i  COPE-studien: www.copestudien.se

Ordförande i styrgruppen och huvudansvarig är Verena Sengpiel, docent och förlossningsöverläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Övriga forskare i styrgruppen är: Obstetriker: Lina Bergman, Anna Sandström, Anna-Karin Wickström, Hanna Östling, Helena Fadl, Marie Blomberg, Mehreen Zaigham, Sophia Brismar Wendel, Ylva Carlsson. Neonatologer: Ola Andersson, Magnus Domellöf. Virolog: Malin Veje