Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Magnus Nordström, ordförande SRAT.
”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt” Rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation maj 2022. Svenska Barnmorskeförbundet en del av SRAT.

Barnmorskor trivs med yrket men över hälften funderar på att säga upp sig

Svenska Barnmorskeförbundet och fackförbundet SRAT publicerar idag en rapport som visar att barnmorskor trivs väldigt bra med sitt yrke. Trots det har 54 procent av de tillfrågade funderat på att säga upp sig det senaste året. En tung arbetsmiljö med för lite möjlighet till återhämtning och missnöje med lönen är de två viktigaste orsakerna.

Många av de 1098 barnmorskor som svarat på vår enkät beskriver också att de inte kan använda sin barnmorskekompetens fullt ut, på grund av tidsbrist och en alltmer medikaliserad förlossningsvård. Även möjligheten till kompetensutveckling brister. Detta trots att barnmorskeyrket kräver uppdatering och utveckling för att barnmorskorna tillsammans med andra professioner ska kunna upprätthålla patientsäkerheten och ge evidensbaserad vård.

Barnmorskor, och tidigare jordgummor och hjälpkvinnor, har funnits i det svenska sjukvårdssystemet så länge någon kan minnas. Som situationen är nu saknas barnmorskor i alla regioner. Kvalitén på den vård som barnmorskor ger riskerar att försämras när annan personal används för att lösa bemanningssituationen. Det är en beklaglig utveckling.

Vår rapport bygger på en medlemsenkät till yrkesverksamma barnmorskor i spridda åldrar. De arbetar i hela Sverige och på vitt skilda arbetsplatser. Undersökningen visar att deltidsarbete och arbetsmiljö hänger ihop. Över hälften (51 procent) av barnmorskorna arbetar deltid och den främsta anledningen är den höga arbetsbelastningen. Där finns barnmorskeresurser som kan stärka bemanningsläget!
Men om barnmorskor ska kunna arbeta heltid krävs kraftfulla arbetsmiljösatsningar från arbetsgivarna. Det behövs en förändring av arbetstiderna och ett sänkt heltidsmått eller arbetstidsmodeller som ger möjlighet till verklig återhämtning både på arbetstid och mellan arbetspassen. Det är också viktigt att få fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Nära hälften, 44 procent, av barnmorskorna känner oro för att inte få sin önskade semester. Vikarier saknas oftast och pressen är stor på barnmorskor att lösa vården sommartid.

Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT vill:
• att arbetsgivare vidtar åtgärder när det gäller schemaläggning, och har en semesterplanering som gör att det blir attraktivt att utbilda sig, arbeta och utvecklas inom barnmorskeprofessionen
• att arbetsgivare ser till att barnmorskor får en individuell kompetensutvecklingsplan och kraftigt förbättrade möjligheter till fördjupning eller specialisering i sin profession
• att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar del av resultaten i vår enkät och vidtar åtgärder som underlättar för regionerna att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar
• att arbetsgivare tar del av resultaten i vår enkät och arbetar strategiskt för att få barnmorskor att stanna i sitt yrke
• att arbetsgivare tillsammans med SRAT och Svenska Barnmorskeförbundet arbetar för en hållbar arbetsmiljö som gör att fler barnmorskor orkar arbeta heltid.

Barnmorskans arbete har alla förutsättningar att fortsatt vara ett attraktivt framtidsyrke som kan locka morgondagens vuxna. Det är oerhört roligt, viktigt och givande att verka som barnmorska i Sverige! Men arbetsgivare och makthavare behöver vara lika oroade som vi när det gäller resultaten i rapporten. Slit inte ut den profession som står beredd att hjälpa, vårda och behandla kvinnor, familjer och ungdomar. Nu krävs krafttag och samarbete för att stärka kompetensförsörjningen med fler barnmorskor.

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Magnus Nordström, ordförande SRAT
Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT, ett fackförbund inom Saco.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Dagens Samhälle Debatt 20220511.

___________________________________________________________

Läs mer  ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt” Rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation maj 2022._

Kontakt och frågor: Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se +46 73 561 83 49

___________________________________________________________