Barnmorskan docent programdirektor Helena Lindgren, Karolinska Institutet

Barnmorskekollegiet Karolinska Institutet: Vi ser allvarligt på situationen

Förlossningsvården i Stockholm har sedan lång tid brottats med för låg bemanning och stora svårigheter att täcka dygnets pass året runt för att kunna ge blivande och nyblivna föräldrar stöd, vård och trygghet. Det saknas barnmorskor i Stockholm och i andra delar av landet och situationen är nu på många sätt akut enligt de uppgifter som framkommit i media.

Barnmorskebristen har olika förklaringar och därför behövs också olika lösningar. Barnmorskor som verkligen vill göra ett bra jobb lämnar sina tjänster för att de upplever samvetsstress och att arbetssituationen är ohållbar. Nya barnmorskor behövs och för att de ska få en bra utbildning krävs kunniga handledare som har en rimlig chans att ge god handledning och stöd till blivande kollegor. I Stockholm utbildas årligen cirka 120 nya barnmorskor vid de två lärosäten som tillhandahåller barnmorskeutbildning. Studenterna ska under de tre terminer som utbildningen pågår bistå 100 kvinnor under värkarbete och vara med när 50 av dessa kvinnor föder sitt barn. Detta gör de på regionens sex sjukhus där förlossningsvård bedrivs under handledning av verksamma barnmorskor.

God handledning är oerhört viktigt för att studenterna ska få den kunskap de behöver och även känna sig trygga i sin nya profession. Målen med utbildningen är att studenterna ska kunna bedriva evidensbaserad och patientsäker vård vilket bland annat innebär att de ska ge stöd och god omvårdnad till den födande och dennes familj, de ska kunna identifiera avvikelser från det normala förloppet och agera adekvat i akuta situationer och kommunicera med andra professioner i teamet för att undvika onödiga interventioner och nå målen med god förlossningsvård – en frisk mamma/förälder, ett friskt barn och en god upplevelse av födseln. Vi utbildar inte studenter i att kunna ge vård till tre eller fyra kvinnor i värkarbete samtidigt, vi utbildar inte heller studenter i att kunna göra sitt arbete snabbare vilket idag är en konsekvens av den akuta bristen på barnmorskor. En handledare har ofta tre eller fyra patienter att vårda samtidigt som hen ska ge god handledning och möjlighet till reflektion med en student.

Barnmorskorna i förlossningsvården gör sitt yttersta för att ge studenterna god handledning, trots att förutsättningarna är bristfälliga på grund av att man idag inte prioriterar barnmorskornas arbetssituation. Vi ser nu studenter som är bekymrade över sina handledares arbetsvillkor och hälsa och vi ser också studenter som aktivt väljer bort att arbeta inom förlossningsvården efter att de i sin verksamhetsförlagda utbildning sett de omständigheter barnmorskor arbetar under.

Regeringen önskar att fler barnmorskor utbildas och från lärosätenas sida skulle det vara fullt möjligt. Men vi vill bidra till att barnmorskorna i den kliniska verksamheten får nya kollegor som vill stanna inom förlossningsvården, som är stolta över det fantastiska arbete de gör och som kan utbilda nya kollegor i framtiden. Vi vill inte bidra till det ”såll” vi kan se idag där kompetenta barnmorskor försvinner efter ett par år i yrket. Vi har en stolt historia i Sverige med över 300 års erfarenhet av att utbilda kompetenta barnmorskor som är den enskilt största orsaken till att den svenska mödradödligheten först i världen sjönk då kvinnor fick tillgång till utbildade barnmorskor. Vi har också ett internationellt gott rykte och bidrar till att bygga kapacitet globalt.

Vi ser allvarligt på den situation som barnmorskor nu åter larmar om. En förlängd barnmorskeutbildning skulle bidra till en bättre förutsättningar för handledning men det räcker inte. De handledare som idag sliter för att ge de blivande föräldrarna det dom behöver och samtidigt förmedla kunskap och stöd till blivande kollegor måste få en rimlig möjlighet att göra detta.

Programdirektor Helena Lindgren och barnmorskekollegiet Karolinska Institutet.