Att föda barn i vatten

Vattenfödsel erbjuds vid lågriskförlossningar i ett hundratal länder runtom i världen, men har inte förekommit på sjukhus i Sverige mellan 1992 och 2014. Anledningen är en incident som inträffade vid en vattenfödsel i hemmet då ett barn dog. Även om inte vattenförlossning fastställdes vara dödsorsaken, utfärdade Socialstyrelsen då en avrådan från att föda i vatten. Avrådan är inte längre giltig men i dagsläget finns en osäkerhet och brist på kunskap och erfarenhet bland obstetriker, neonatologer och barnmorskor.

När BB Sophia öppnade i Stockholm 2014 erbjöds kvinnor att föda i vatten där. Samtidigt började detta mitt doktorandprojekt planeras. Projektet är en ”utvärdering av vattenförlossningar i svensk kontext, både vad gäller förlossningsutfall för mamma och barn, kvinnans upplevelse av att föda i vatten samt professions uppfattning om vattenfödsel”.

Den första delstudien i projektet är en retrospektiv kohortstudie med grad II-bristningar som primärt utfallsmått. Studien baseras på journalgranskning av de 306 vattenfödslar som ägde rum på BB Sophia och Södra BB mellan maj 2014 och december 2015. Dessa vattenfödslar har jämförts med den nästkommande spontana vaginala födseln på samma klinik.

En matchning på paritet gjordes och de båda grupperna kom att bestå av 114 förstföderskor och 192 omföderskor. Inga skillnader sågs gällande bakgrundsfaktorer mellan grupperna avseende exempelvis ålder, BMI, psykisk ohälsa och förlossningsrädsla. En lägre frekvens av grad II-bristningar kunde ses i vattenförlossningsgruppen (21,7 procent vs 33,6 procent). Andra utfall som studerades var förlossningstid och interventioner såsom amniotomi, oxytocinstimulering och perineotomi.

Det visade sig att kvinnorna som födde i vatten födde snabbare (6:55 vs 7:52) och hade signifikant färre antal interventioner, vilket stämmer överens med tidigare studier.

Även kvinnors skattning av sin förlossningsupplevelse med numerisk rankingskala (0-10) jämfördes och resultatet visade att kvinnorna som födde i vatten hade en mer positiv upplevelse av sin förlossning.

Gällande barnutfall sågs inga skillnader i Apgarpoäng, överflyttning till neonatalavdelning eller temperatur.

Dock är studien för liten för att dra några slutsatser av barnutfall och resultaten bör tolkas med viss försiktighet då det inte är en randomiserad studie. Det förekom tre fall med navelsträngsruptur – det vill säga att navelsträngen går av vid framfödandet eller då barnet lyfts upp till vattenytan. Detta medförde inga komplikationer för barnen men är något som alla barnmorskor som handlägger vattenfödslar bör vara medvetna om. Om navelsträngen klampas omedelbart kan komplikationer undvikas.

Den andra delstudien baseras på 20 intervjuer med kvinnor som har fött i vatten och syftar till att beskriva deras förlossningsupplevelse. Intervjuerna gjordes 3-5 månader post partum och har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Vad vet du och vad tycker du om vattenförlossning?

Den tredje delstudien baseras på en webbenkät som skickades ut till barnmorskor, obstetriker/gynekologer och neonatologer under våren 2016. Enkäten heter ”Vad vet du och vad tycker du om vattenförlossning?” och syftar till att beskriva vårdpersonalens kunskap, erfarenheter och inställning till vattenfödsel. Enkäten innehåller Likertskala och möjlighet att kommentera frågorna med öppna kommentarsfält.

Den fjärde delstudien som kommer att ingå i avhandlingsarbetet är en pågående prospektiv kohortstudie. Den baseras på förlossningar som skett i vatten och konventionellt under det sista halvåret som BB Sophia var i drift, samt på Ystad lasarett.

I denna studie jämförs kvinnors förlossningsupplevelse, mätt med den validerade enkäten CEQ, mellan dem som fött i vatten och de som haft en okomplicerad vaginal förlossning som inte skett i vatten. En jämförelse av hur krystskedet och efterbördsskedet handläggs, samt kliniska utfall, kommer också att göras.

___________________________________________________________

Waterbirth in Sweden – a comparative study. Ulfsdottir H, Saltvedt S, Georgsson S. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Dec 29. doi: 10.1111/aogs.13286. [Epub ahead of print] PMID:29288489.

___________________________________________________________