Alma Aspeborg, doktorand i etnologi vid Lunds universitet.

Arbetar du med fosterdiagnostik? Berätta om dina erfarenheter!

Fosterdiagnostiken är komplex. Den ska ge gravida ökat självbestämmande, men kan också skapa oro. Alla gravida har rätt till information om fosterdiagnostik, men tillgången till diagnostiken varierar. Och alla tillstånd som kan upptäckas kan inte behandlas. I denna komplexitet befinner sig barnmorskan som ska stötta föräldrarna.

Alma Aspeborg är doktorand i etnologi vid Lunds universitet. Nu vill hon ta reda på barnmorskors erfarenheter av att arbeta med fosterdiagnostik.

Hallå där Alma Aspeborg, vad ska du göra?

I avhandlingsprojektet Diagnostiska samspel undersöker jag fosterdiagnostiken för att förstå hur den påverkas av samhälleliga normer och ideal. Hur framställs fosterdiagnostiken i det offentliga samtalet? Hur upplevs den av personer som genomgår eller arbetar med den?

Mödrahälsovårdens barnmorskor har en unik kännedom om vilken fosterdiagnostik blivande föräldrar efterfrågar samt om deras farhågor och förväntningar. Ultraljudsbarnmorskor vet hur föräldrar brukar uppleva undersökningen, vilket stöd de efterfrågar och hur de väljer att gå vidare med resultatet. Denna erfarenhetsbaserade kunskap behöver komma forskningen till del. Inte minst då barnmorskors bemötande och expertis är avgörande för hur föräldrar uppfattar fosterdiagnostiken.

Hur gör barnmorskor som vill dela med sig av sina erfarenheter?

Jag söker nu barnmorskor som vill bidra med sina erfarenheter – antingen genom en intervju eller genom att besvara en frågelista. Intervjun blir ett samtal där du utifrån öppna frågor får berätta om dina erfarenheter under cirka 1 timme. Den kan göras på plats eller digitalt och var i Sverige du bor spelar ingen roll. Frågelistan är en webbaserad enkät där du med egna ord får berätta om dina erfarenheter av fosterdiagnostik. Den är anonym och du väljer själv vilka frågor du vill svara på och hur mycket eller lite du vill skriva.

Du doktorerar i etnologi, vad gör en etnolog?

Etnologer studerar hur människan fungerar kulturellt – alltså vilka vanor, normer, traditioner och andra kulturella mönster som påverkar varför vi gör som vi gör. Vi använder främst kvalitativa metoder som intervjuer, observationer och arkivstudier för att närma oss människors erfarenheter. Målet är att identifiera de kulturmönster som påverkar oss och sätta dem i en samhällelig eller historisk kontext. Etnologer är inte bara verksamma vid universiteten, men också vid kulturinstitutioner som arkiv och museer, på företag och inom offentlig sektor.

Vad intresserar dig?

Den röda tråden i min forskning är människan som både kroppslig och kulturell varelse och hur vi hanterar det som sker i skärningspunkten mellan natur och kultur – liv, död, sjukdom och sexualitet. Jag intresserar mig även för frågor kring makt – framförallt i mötet mellan institution och individ – och hur institutioner benämner, formar och styr kroppar och deras funktioner.

Hur kom du på idén att forska på ämnet fosterdiagnostik?

Under min studietid läste jag flera spännande kurser i medicinsk historia och medicinsk antropologi och fick då upp ögonen för hur olika vi har sett på begrepp som sjukt och friskt, normalt och avvikande, genom tiderna. Det fick mig att fundera över varför vi har just de tester, diagnoser, behandlingar, m.m. som vi har idag. Dessutom är ju fosterdiagnostiken en fråga som många någon gång i sitt liv kommer behöva ta ställning till, så inspiration kom också från diskussioner med nära och kära.

När får vi ta del av resultaten av din forskning?

Avhandlingen planeras vara klar först 2025, men givetvis kommer jag att dela med mig av resultaten i artiklar och föredrag redan innan dess, exempelvis i Jordemodern. Om man är intresserad av att följa projektet kan man göra det via min sida på Lunds universitets forskningsportal där det så småningom kommer finnas länkar till artiklar och liknande.

___________________________________________________________

Arbetar du med fosterdiagnostik? Svara på webbenkäten.

För att komma till enkäten kan du scanna QR-koden.
Vill du hellre medverka i en intervju, eller har frågor om projektet, kontakta:
Alma Aspeborg, doktorand, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet
alma.aspeborg@kultur.lu.se

Se även Jordemodern nr 7 nov 2022.

___________________________________________________________