Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet

Alla världens kvinnor ska ha tillgång till en barnmorska

Barnmorskan Malin Bogren styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande Internationella rådet

Idag firar vi den internationella barnmorskedagen!
Den 5 maj, firas den internationella barnmorskedagen världen över. Dagen ger oss barnmorskor en möjlighet att tillsammans synliggöra, förena och engagera kollegor, beslutsfattare, lärosäten, internationella och nationella organisationer, och skapa förutsättningar för en ledande profession som säkerställer sexuell och reproduktiv hälsa och jämlik vård av god kvalitet. Idag den 5 maj uppmärksammar vi barnmorskans betydelse för kvinnors, barns och familjers hälsa. Men det är också en dag då vi, världens barnmorskor, påminner om vår fortsatta strävan för att förbättra den reproduktiva hälsa.

Barnmorskor och sjuksköterskor utgör tillsammans 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården. Det råder en global brist, och det kommer att behövas ytterligare 9 miljoner nya barnmorskor och sjuksköterskor om FN:s mål ska uppfyllas så att alla människor i världen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter år 2030.

Bristen på barnmorskor bidrar till en kostnad på över 800 kvinnoliv per dag på grund av komplikationer under graviditet, osäkra aborter och ökad risk under förlossning och efter under postnatalperioden. Utbildade barnmorskor beräknas kunna förhindra mer än 80 procent av världens mödra- och barnadödlighet. Barnmorskor har därmed en nyckelroll, särskilt om FN:s globala mål om god hälsa och välbefinnande ska uppnås genom en mödradödlighet på mindre än 70 per 100 000 levande födda barn.

Vi firar den internationella barnmorskedagen med en vision om att alla världens kvinnor ska ha till gång till en utbildad, kompetent och motiverad barnmorska i frågor som rör deras reproduktiva och sexuella hälsa under hela livet utifrån evidens och etik. För att möjliggöra detta behövs säkra arbetsförhållanden, trygga arbetsvillkor, och tillfredsställande arbetsmiljö för barnmorskor.

Att Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år ger oss som Svenska Barnmorskeförbundet, och den professionsorganisation vi är för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande i Sverige, en särskild möjlighet att lyfta fram den svenska modellen där barnmorskan arbetar självständigt, med ansvar för normal graviditet, förlossning, postnatalperiod och preventivmedelsrådgivning, i samarbete med andra vårdprofessioner. Detta med målet att uppnå en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Den svenska modellen är unik och efterfrågad där vi som förbund tillsammans med våra medlemmar bidrar nationellt och internationellt med expertkunskap om barnmorskans profession, akademisering av barnmorskeutbildning och forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Idag firar vi internationella barnmorskedagen, och i dessa Covid-19 tider spelar barnmorskan en ännu viktigare roll för kvinnors liv, hälsa och välbefinnande.