Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025 WHO

Nya globala direktiv för barnmorskor 2021-2025

I juni 2021 lanserade Världshälsoorganisationen, WHO, nya strategiska direktiv för världens barnmorskor och sjuksköterskor. Detta innebär att regeringar i alla WHO:s medlemsländer har åtagit sig att stödja rekommendationerna som kräver investeringar i barnmorskor och sjuksköterskor.

Rekommendationerna i rapporten ”Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025” bygger på data från State of the World’s Nursing Report (2020) och State of the World’s Midwifery Report (2021).

De prioriterade riktlinjerna i rapporten har utvecklats efter input från över 600 ledande barnmorskor och sjuksköterskor från hela världen. Direktiven omfattar fyra fokusområden – utbildning, jobb, ledarskap och utövande av vård. Det finns en strategisk inriktning och två till fyra prioriteringar för varje ovanstående område.

  • Inom utbildning ligger tyngdpunkten på att utbilda tillräckligt många kunniga och kompetenta barnmorskor i varje land för att möta kraven från landets hälsosystem. Rapporten betonar behovet av att, som standard, ha en utbildning på lägst kandidatnivå och inkluderar även vikten av en kvalificerad lärarkår.
  • När det gäller jobb måste det finns tillräckligt många tjänster för barnmorskor för att möta hälsobehovet av befolkningen, att uppmärksamma effektiv rekrytering och att arbetsförhållanden är sådana att barnmorskor stannar kvar inom professionen.
  • För att stärka ledarskapet behöver andelen barnmorskor i ledande beslutsfattande positioner öka. Det gäller till exempel inom myndigheter eller som regeringsrepresentanter.
  • För optimal vård ska arbetsmiljön göra det möjligt för barnmorskor att arbeta utifrån sin fulla potential baserat på kompetens och utbildningsnivå.

I de flesta länder pågår kontinuerlig planering och budgetering av tjänster, och det är i detta arbete som rapporten är viktig. Den hjälper beslutsfattare på flera nivåer att prioritera utifrån WHO:s riktlinjer. För Sveriges del innebär det att Svenska Barnmorskeförbundet i samarbete med myndigheter och beslutfattare inom hälso- och sjukvårdspolitiken är delaktiga och kan påverka beslut som tas kring barnmorskeprofessionen. Direktivet och riktlinjerna hjälper oss att påverka och förändra till det bättre, dels för barnmorskor, dels för vårdtagare och deras familjer. Globala riktlinjer formar basen för dialog, ger stöd till starka beslut men skapar också möjlighet att kontextualisera utifrån de behov vi har i Sverige.

Genom att prata om rapporten och i dialog lyfta fram globala rekommendationer, får svenska barnmorskor större chans att påverka viktiga områden som utbildning, tjänstetillsättning, ledarskap och arbetsmiljö för en mer hållbar situation än den vi ser i dag. Vi måste få beslutsfattare att förstå vikten av att investera i välutbildade barnmorskor, med en godtagbar arbetsmiljö och med en lön som reflekterar ansvars- och kompetensområde och som är i linje med de åtagande som Sverige har förbundit sig att följa.

___________________________________________________________

Möte med Swedish Network for Midwifery 29 nov 2021 klockan 14.00

Rapporten kommer att presenteras vid Svenska Barnmorskeförbundets digitala nätverksträff koordinerat av the Swedish Network for Midwifery den 29 november klockan 14:00. Både svenska och internationella aktörer kommer att delta i dialogen.

___________________________________________________________

Malin Bogren
Barnmorska, docent, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet, sammankallande i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd
malin.bogren@barnmorskeforbundet.se

Anna af Ugglas
Barnmorska, ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd

Helena Lindgren
Barnmorska, docent, ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd, sammankallande för the Swedish Network for Midwifery

Eva Nordlund,
Barnmorska, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet